ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

အေရွ႕ဥေရာပရွိ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ (၂ဝ)ရာစု၏ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ကူးေျပာင္းခဲ့ပါ သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ ရုန္းကန္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္မ်ားအနက္ တဦးသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို စိမ္ေခၚသျဖင့္ ေထာင္ဝင္ေထာင္ထြက္ဘဝတြင္ ရပ္တည္ေနခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတခုျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူတဦးခ်င္းအေနန႔ဲ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမႈ/မရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းကို ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ‘အာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရာ၌ ျပည္သူျပည္သားမ်ား မိမိတို႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ စြမ္းအား အတိုင္းအတာက ႏို္င္ငံတႏိုင္ငံ၏သမိုင္းကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္’ဟူေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ အထင္ကရမွတ္တိုင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၊ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္တို႔အား ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ သႏၷိ႒ာန္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူတို႔၏ သမုိုင္းကိုေဖၚက်ဴးထားသည္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အတြဲ(က)တြင္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္တကြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မေမ့သင့္မေမ့ထိုက္ေသာ သမိုင္းတေကြ႔၏ ရုပ္ပံုလႊာေပၚလြင္ေစရန္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတြဲ(ခ)ပါေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထု၊ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၏ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ေလးစားသူတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္ကိုသာမက၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ခြင့္မ်ား ယံုၾကည္ က်င့္သံုးေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၏ ကြာျခားေသာအျမင္မ်ားက ျပသေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁ဝ)ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မတူညီေသာ္လည္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လိုလားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ႏိုင္မႈပန္းတိုင္ေရာက္သည့္အထိ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား တစိတ္တဝမ္းတည္းသာျဖစ္ၾကပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ ညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓါတ္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္သည္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကို မွတ္တမ္း တင္ရံုသာမက ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

(၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းကို ထြန္းေတာက္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ တည္ေဆာက္ သြားႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment