ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္ နိဂံုးခ်ဳပ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


နိဂံုးခ်ဳပ္

ဤစာတမ္းပါ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္လွ်င္ ျပည္သူအား ကတိအထပ္ထပ္ေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဂုဏ္ယူခဲ့ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့ၾကေသာျပည္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလိကကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ အႏိုင္ရပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္နင္းျပားဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု မိမိတို႔ယံုၾကည္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီ၍ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္ေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္သူလူထုအား ကတိကဝတ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအား က်င္းပေပးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးမည္။ အႏုိင္ရရိွေသာအဖြဲ႔အစည္းအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပး၍ မိမိတို႔၏တာဝန္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္မည္။ စစ္တန္းလ်ားသို႕ ျပန္မည္ဟု ျပည္သူလူထုအား ကတိအႀကိမ္ႀကိမ္ေပးခဲ့ေပသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့သို႕ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တခုအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထားခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူ၊ ကတိကဝတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့ၾကေသာ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရ၊ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တို႔သည္ မိမိတို႔တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္ၾကၿပီေလာ။ မိမိတို႔ေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းခဲ့ၾကပါရဲ႕ေလာ။

တရားမွ်တမႈေရာ ရွိပါရဲ႕လား။ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးႏွင့္ ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အဝအာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း ေပၚထြန္းလာၿပီေလာ။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးစီး၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေပၚထြက္လာရံုမွ်ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္သူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏တာဝန္မ်ားသည္ မျပီးဆံုးၾကေသးပါ။ မိမိတို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အားလံုးတို႔တြင္ တာဝန္ကိုယ္စီရိွေနၾကေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဦးစီးဦးေဆာင္ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က မိမိတို႔ကတိကဝတ္အတိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးေရး အႏိုင္ရရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတို႔မူလတာဝန္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ရန္လိုပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ဆႏၵမဲေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ား ရိွေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္လည္း ေကာ္မရွင္၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ မည္သူ တဦးတေယာက္ ကေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္း တခု ခုကေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္ေပး၍ျဖစ္ေစ မိမိတို႔က်င့္ဝတ္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖါက္၊ ဘက္မလိုက္ပဲ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ အစီရင္ခံစာ တင္ရပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းရပါမည္။

ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း မိမိတို ့ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သမုိင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုျဖစ္သကဲ့သို႕ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆံုးခန္းတိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္မ်ား ရွိေနေသးေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက ျပည္သူအားေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင္႔အညီ တာဝန္ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္၍ ျပည္သူတို႔ လိုလားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမို ကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ မိမိတို႔တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ လိုလားေသာ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရန္အတြက္ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု ့လ၊ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားရေပမည္။ စည္းလံုးညီညြတ္ရေပမည္။ စြန္႔စားရေပမည္။ စြန္႔လႊတ္ရေပမည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔လိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက- “လြတ္လပ္ေရးသည္ သူေတာင္းစား၏ ခြက္ထဲသို႕ပစ္ခ်ခံရသည့္ အသျပာေၾကးျပားကဲ့သို႕က်ေရာက္လာမည့္ စြန္႔က်ဲျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ စြန္႔စားၾကိဳးပမ္းဆြတ္ယူရမည့္ ေအာင္ပန္းျဖစ္သည္။” ဆိုသကဲ့သို႕အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမတ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံႏိုင္ရမယ္။ အစြမ္းကုန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ႔ပဲ အမ်ားအက်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့သို႕ေခါင္းေဆာင္္ႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားအတိုင္း အပင္ပန္းခံ၊ အဆင္းရဲခံ၊ အစြမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးမငဲ႔ပဲ၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးက မိမိတို႔၏ တာဝန္ကိုယ္စီယူၾကမွသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ေရာက္မည္ျဖစ္ေပသည္၊

တာဝန္ရွိသူမ်ားထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ အဓိကတာဝန္အရွိဆံုးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းပိုက္စဥ္က ျပည္သူအားေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရ ေပမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတခုအား တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ကမၻာသိ၊ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆံုး၍ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမွ မိမိတို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမည္တာဝန္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ က်င္းပေပးေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းမွာ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္ေသာ ကိစၥတရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔ေျပာခဲ့ေသာ ကတိ စကားမ်ားလည္း မတည္၊ မိမိတို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔မ်ားကိုလည္း မလိုက္နာပဲ ေရွ႕ ေနာက္ မညီလုပ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးမရွိႏုိင္ေပ။ ႏုိင္ငံတြင္လည္း တိုးတက္မႈမရွိႏိုင္ေပ။ အစိုးရသည္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအစိုးရတရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး၍ မိမိတို႔တာဝန္ ကုန္ဆံုးရမည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆိုင္ေသာ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရမွထုတ္သမွ် မတရားေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာဝမက် ယုတၱိမတန္ေသာကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အရုပ္ဆိုးလွေပသည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ၾကိဳးဆြဲရာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေနရေသာ ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕သာလွ်င္ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ကသကဲ့သို႕အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္၏။ အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းတြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တခုမွ် ၾကာေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚမေပးေသာႏိုင္ငံဟူ၍ တႏိုင္ငံမွ်ပင္မရွိေခ်။ ေခတ္အဆက္ဆက္လည္း မၾကားဖူးခဲ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေလးထားကာ အေကာင္အထည္ေဖၚ လႊတ္ေတာ္ေခၚသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသာရွိေပသည္။ တိုင္းျပည္အတြင္းျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပင္ရွိ၏။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ဴိး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနေသာ (၁၉၅ဝ) ခုႏွစ္မ်ား၌ပင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးႏိုင္၏။ ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔မွာ ‘ႏွစ္ေပါင္း(၅ဝ)အတြင္း မရရွိခ့ဲေသးဖူးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမ်ိဳးလည္းရရွိထားသည္’ဟုေျပာ၏။ ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီ’ ဟုလည္းေျပာ၏။ ႏိုင္ငံလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေနၿပီဟုလည္းေၾကညာ၏။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး တဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ခဲြျခား၍ မရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုမူကား ေခၚယူမေပးသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး၏၊ ေထာင္ခ်၊ ျပန္ေပးဆြဲ၏။ ဤကဲ့သို႕လုပ္ေနရံုႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အခက္အခဲ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ရႏိုင္မည္ေလာ။ လက္နက္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရားကန္႔သတ္တားဆီးျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပး၍ ႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား မေထာက္ခံေၾကာင္း အတင္းအၾကပ္ လက္မွတ္ထိုးေစခိုင္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ စုေဝးၿပီး ဟစ္ေအာ္ ခိုင္းျခင္း၊ ယုတၱိယုတၱာမရွိေသာ လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေပၚထြက္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႀကီးက ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ ေလာ။ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔လုိသလို ျဖစ္မလာလွ်င္ မလိုသလို ဖ်က္ပစ္၍လည္းရေသာအရာမဟုတ္ေခ်၊ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ မဲေပးခဲ့သည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက သတိျပဳသင့္ပါ သည္။ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီး၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ိဳးစံုကို အစြမ္းကုန္ဆက္၍ လုပ္ေနပါလွ်င္ မည္သူ႔ အတြက္မွ် အက်ိဳးမရွိပဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူသာ နစ္နာရမည္ျဖစ္၏။ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာ ျပည္သူမ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔လည္း ပါဝင္ေနသည္ကို သတိျပဳအပ္ေပသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုကိုင္စြဲထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္း မွတပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိေခ်။ ဤေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုလည္း ေရွာင္ရွား၍မရႏိုင္ေပ။ ယေန႔ ကမၻာ ေပၚတြင္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲမ်ား၊ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ား၊ နယ္ေျမလုစစ္ပြဲမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၾကေသာ္လည္းေအာင္ျမင္မႈမရရွိပဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေၾကျပဳန္းခဲ့ ၾကရၿပီး ေနာက္ဆံုး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ အေျဖရွာရရွိသည္မွာ လက္ေတြ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေရးမွလြဲ၍ တျခားနည္းလမ္းမရွိသည္ကို ျပည္သူမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ အျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကိုလည္း လိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ၏။ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးလုိက္ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီး၏။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ၍ေရွာင္ရွားၿပီး ေခ်မႈန္းေရးစကားကိုသာတြင္တြင္ႀကီးေျပာေန၏။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ ေခ်မႈန္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူကို ေခ်မႈန္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေခ်မႈန္းေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးေနသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုင္းျပည္အတြင္း ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကလည္း ေျပလည္သြားမည္မဟုတ္ေခ်။ တုိင္းျပည္လည္း ေခတ္မီတိုးတက္လာမည္မဟုတ္ေခ်။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သို႔ပင္ အခက္အခဲအတားအဆီးအဖ်က္အဆီးမ်ိဳးစံု ကို ၾကံဳေတြ႔ေနေစကာမူ ခိုင္မာေသာ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယတို႔ကိုဆုပ္ကိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြ႔ဲစည္း တည္ေထာင္စဥ္ကာလက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူကိုေပးခဲ့ေသာကတိ ကဝတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မိမိတို႔ တာဝန္ကိုပ်က္ကြက္ကာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးျခင္းမရွိ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ မုခ်ေပၚထြန္းရမည္။”

No comments:

Post a Comment