ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၏ ဥေယ်ာဇဥ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြဟု မြန္ျမတ္လွေသာ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုသည့္စကားလံုးမ်ားကိုသံုး၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ၾကပါေသးသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကလည္း- “ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ငါတို႔ လိုခ်င္တဲ့၊ ငါတို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာေတာ့မယ္” ဟုဝမ္းပန္းတသာ အာသာျပင္းျပစြာ တခဲနက္ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ ေကာ္မရွင္က“မဲမေပးလိုလွ်င္လည္း ေနႏုိင္ပါတယ္”ေျပာၾကားခ်က္ကိုပင္ ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။ လံုးဝလက္မခံၾကပါ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုကဆင္းသက္သည္ဆိုသည္ကို ၄င္းတို႔က ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ၾကပါသည္။

(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည္မွာ(၁ဝ)ႏွစ္လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပည့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကား လံုးဝဥႆုံအေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းမရွိပါ။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည့္ စကားလံုးတို႔သည္ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ယင္းတို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားကို သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ေလးစား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား ကတိမ်ားကိုဖ်က္၊ အတင္းအဓမၼဥပေဒမဲ့၊ သိကၡာမဲ့စြာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေရထဲသို႕ အၿပီးအပိုင္ျမဳပ္ပစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အထင္အရွားေပၚလြင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ’ဟု ခန္႔ခန္႔ညားညားအမည္တပ္ထားသည့္ ဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁၉၉၈)ခု စက္တဘၤာလ(၁၈)ရက္ေန႔မွစ၍ ယေန႔တုိင္ စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕တြင္ ဆက္တိုက္တာဝန္ယူေနသည့္ အတြင္းေရးမႉး၏ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၁)ရက္ေန႔၌ ကမၻာသိ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚျပသလိုပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

“--ခုလိုလြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပ ေပးခဲ့တာဟာ နဝတအေနနဲ႔အာဏာလြဲေျပာင္းေပးျခင္းလို႔ပဲ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာလႊဲေပးဖို႔ဆႏၵမရွိဘူး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။”

“--ႏို္င္ငံေတာ္အာဏာကို ရာသက္ပန္ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုတယ္ဆိုရင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အခုလို ၾကိဳးၾကိဳးစားစား လုပ္ေပးစရာအၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ မူလကတည္းက ဆႏၵရွိလို႔သာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။” ဟုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္သည္ ယေန႔တြင္ သဲထဲေရသြန္ခ်သကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါလ်က္ အေထြေထြညီလာခံမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက ေပးထားၾကသည့္ ဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကမည္”ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ လံုးဝလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။ ယခုမွာ “ကမၻာ့ရြာႀကီး”ျဖစ္ေနသည္ေၾကာင့္ တဦးခ်င္းက ကင္းကြာ၍၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး၊ အျမင္္က်ဥ္းေျမာင္းစြာႏွင့္ ရပ္တည္ေနျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။ မိမိ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ တပါးတိုင္းျပည္ အက်ိဳးမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ၄င္းအျပင္ တိုင္းႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္လည္း ကမၻာ့ရြာႀကီးအလယ္တြင္ သိကၡာရွိစြာရပ္ တည္ၾကရပါသည္။

မိမိတိုင္းျပည္၏ လူထုအေပၚတြင္ မိမိကေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေနပါလွ်င္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္အေပၚ သံသယကင္းႏိုင္မည္ေလာ၊ ယံုၾကည္မႈရွိႏိုင္မည္ေလာကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ရစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သတ္၍ စာတမ္းအသီးသီးတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည့္ပါလွ်င္လည္း ဥေယ်ာဇဥ္တြင္ ေရးသားထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီမႈမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာသေဘာ ထားမ်ားသည္ နဂိုစိတ္ရင္းကထြက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့စဥ္ အသံမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကစဥ္က ဒီမိုကေရစီေရး ျပည္သူ႔အသံမ်ားသည္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္တိုင္းျပည္၌မဆို ျပည္သူ႔အသံသည္ ထိေရာက္နက္ရႈိင္းပါသည္။ အေရးယူဂရုျပဳၾကရသည္ခ်ီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါသျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးစြာလႊတ္ေတာ္တရပ္ေပၚေပါက္ မလာေသးဘဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ထပ္တခု က်င္းပမည္ဆိုပါလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လံုးဝဥႆံု လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္သားစြာ ေရးသားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ။

ေအာင္ေရႊ
ဥကၠဌ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment