ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ (၂၈၊ ၅၊ ၉၂)ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ ေၾကညာစာအမွတ္(၃၅/၉) ထုတ္ျပန္၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္က်င္းပေရး ေကာ္မတီတရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏အနာဂတ္ခရီး လမ္းၫႊန္မ်ား ကိုခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ အမ်ိဳးသားညွိႏႈိင္းမႈညီလာခံ တရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ (၂၊ ၁ဝ၊ ၉၂)ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၁၃/၉၂)ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
(က) ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာ၌ အေျခခံရမည္မႈမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပရျခင္း၊
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ားကိုအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဦးတည္ခ်က္ေဘာင္မ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ၾကပ္မတ္ရမည္။

(၁) ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး။
(၂) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမျပိဳကဲြေရး။
(၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး။
(၄) စစ္မွန္ေသာပါတီစံုဒီိမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး။
(၅) ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရး။
(၆) အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာအေျခခံမူမ်ားတြင္ အခ်က္(၁-၂-၃) တို႔သည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရိွရမည္ျဖစ္ေသာ ထာဝရအမွန္တရား (Universal Truths) မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္(၄)တြင္ပါဝင္ေသာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးႏွင့္ အခ်က္(၅)တြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ၏ အုတ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်က္(၆)တြင္ပါေသာအနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေရးဟူေသာအခ်က္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီး၍ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္း ေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရွ႕က ဒီမိုကေရစီကိုမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားၿပီး- ေနာက္ကေန အာဏာရွင္က ၾကိဳးကိုင္မည္ဟူသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တို႔ ေရာေႏွာၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ေခ်ဖ်က္ရာေရာက္ေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) “ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏အနာဂတ္ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အမ်ိဳးသားညီလာခံညွိႏႈိင္းမႈႀကီးတရပ္ ေခၚယူက်င္းပမည္။” ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ မူလက ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁/၉ဝ) အပိုဒ္ (၂ဝ)အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးတာဝန္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ယင္းတာဝန္ကို အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊

(ဂ) ၁၈၊ ၁၁၊ ၉၁ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္း ကြ်န္းေခ်ာင္းဓါတ္ေျမၾသဇာစက္ရံု၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး(၁)က “-အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚယူေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နဝတ က လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း-”ဟု လည္းေကာင္း၊ (၁ဝ၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အတြင္းေရးမႉး(၁)က -

“က်ေနာ္တို႔ နဝတဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က အတိအလင္းေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ နဝတ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မေရးဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရးဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အတိအလင္း ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ယခုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔တကြ အဓိကႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြက ဒီကိစၥကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ နဝတ/တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ေတာ့ လိုအပ္တာ တတ္ႏိုင္တာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီသြားမယ္။ အၾကံေပးစရာ ရွိရင္ ေပးသြားမယ္ဆိုတာ တင္ျပလိုက္ပါတယ္-”ဟုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျခင္း။

(ဃ) အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲဦးေဆာင္က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းႏွင့္အညီပဲျဖစ္ လိမ့္မယ္ဟု ၁ဝ၊ ၇၊ ၉၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ အၾကိဳညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဦးေဆာင္ က်င္းပ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းႏွင့္အညီပဲျဖစ္လိမ့္မယ္ဟု ၁ဝ၊ ၇၊ ၉၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အၾကိဳညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခ်က္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ျခင္း။

(င) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီမ႑ိဳင္ (၁၂)ခ်က္ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ဒီမိုကေရစီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟုယူဆခဲ့ျခင္း။

(စ) ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္မွန္းလိုလားေနၾကသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူဘက္မွရပ္တည္ၿပီး ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ျခင္း။

(ဆ) ထိုသို ့ ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ညီလာခံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ၊ ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္တင္ျပ ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕တက္ေရာက္စဥ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စစ္မွန္ေသာပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒတရပ္ ေပၚထြန္းေရးတို႔အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကၿပီး အခ်ိန္မီျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စာတမ္းတိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ႔ပါသည္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ေတြ႔ရွိရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
(က) ညီလာခံဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္လည္းေကာင္း၊ ညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္မႈမဟုတ္ျခင္း။
(ခ) ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစားတြင္ ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အျမဲထာဝစဥ္“အနည္းစု”ျဖစ္ေနျခင္း၊ က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိပ္ဝပ္ျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း။
(ဂ) ေခါင္းစဥ္ပါအခန္းမ်ားကို မေဆြးေႏြးမီ ဦးစြာပထမ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒တို႔က ရွင္းလင္းလမ္းေၾကာင္းေပးမႈျပဳလုပ္ျခင္း။
(ဃ) စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပၾကရာ၌ လြတ္လပ္မႈမရိွပဲ၊ ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပးေစလိုသည္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ေပးရျခင္း။
(င) ညီလာခံအတြင္းေဆြးေႏြးၾကရ၌ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ဖလွယ္ခြင့္၊ တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ စီစစ္ သံုးသပ္လ်က္ အသင့္ျမတ္ဆံုးကို ညိွႏႈိင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္မရိွျခင္း။
(စ) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အမ်ားအျပားကို ဥေပကၡာျပဳျခင္း။
(ဆ) ညီလာခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ မပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ အလွည့္က်သဘာပတိအဖြဲ႕က စာတမ္းမ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ေထာက္ခံတင္ျပေပးရျခင္း။
(ဇ) ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ရ၌ အေျခခံမူမ်ားသာမက အေသးစိတ္မ်ားပါဝင္ေနျခင္း။
(စ်) ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ထားမႈမရိွျခင္း။

ဤကဲ့သို႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျပည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ယၡဳအတိုင္းဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရာလည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားညီလာခံက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္မ်က္ႏွာျခင္း ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖးရွင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စာတမ္းတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမတက္ေရာက္ေသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္း

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ညီလာခံအတြင္း လ်စ္လ်ဴရႈခံရျမဲသာရိွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ (၂၇၊ ၁၁၊ ၉၅)ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို အလံုးစံုေထာက္ျပၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအားလံုးကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူ႔မ်ိဳးစုမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေျဖရွာၾကပါလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံ စာေရးသား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တင္ျပခ်က္ကိုလည္း ဥေပကၡာျပဳခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂၈၊ ၁၁၊ ၉၅)ရက္ေန႔ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ “မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ထံ စာေရးသား အေၾကာင္းၾကားၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံသိုိ႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသိုိ႔ ညီလာခံမတက္ေရာက္ေသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကို ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တဖက္သက္ဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္မွ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ဆိုုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁/၉ဝ)တြင္ အတိအလင္းေဖၚျပထားေသာ အႏိုင္ရပါတီ၏အခန္းက႑ကို ဖံုးအုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (၃ဝ၊ ၁၁၊ ၉၅)ရက္စြဲျဖင့္ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း” ဟူေသာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ (၆၊ ၅၊ ၉၆)ရက္ေန႔တြင္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိပ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔သို႕ ထပ္မံစာေရးသားေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံက ခ်မွတ္လိုက္ျပီးေသာ အေျခခံမူမ်ားအေပၚသံုးသပ္ျခင္း
အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ယခုအထိခ်မွတ္ၿပီးေသာအေျခခံမူမ်ားကို သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီမူမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်က္မ်ား၊ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို အထင္အရွား ေတြ႔ ရိွရပါသည္ ယင္းတို႔အနက္မွ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ႔တို႔ထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟူေသာ အေျခခံမူကိုခံယူထားပါလ်က္ ျပည္သူလူထုက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ အာဏာအပ္ ႏွင္းလုိက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမတည္ဘဲ၊ အေျခခံဥပေဒအရ ယင္းအာဏာ(၃)ရပ္ကို ပိုင္းျခားခြဲျခား လိုက္ျခင္း၊ ဤသို႔စီမံျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္ အျမင့္ဆံုးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑ကို ေမွးမိွန္ေအာင္ျပဳမူရာေရာက္ျခင္း။

(ခ) အဆင့္ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ႔က တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္အာဏာ အပ္ႏွင္းလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳဘဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္း မည္ျဖစ္ျခင္း။

(ဂ) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအား တာဝန္ေပးမည္ျဖစ္ျခင္း။

(ဃ) ျပည္နယ္၊ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ မိမိတို႔အတြင္းမွ ေရြးေကာက္ တာဝန္ေပးေစျခင္းအစား ႏိုင္ငံေတာ္သမတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူအား သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ျခင္း။

(င) ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာဖြဲ႔စည္းမႈအရ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔သင့္ေသာ္လည္း ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားအုပ္ခ်ဳပ္ ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္တာဝန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျခင္း။

(စ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍-
၁) တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ အားလံုးကိုလြတ္လပ္စြာ စီးမံခန္ ့ခဲြစီရင္ပိုင္ ခြင့္ ေပးထားျခင္း။
၂) တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း။
၃) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတရားရံုးအားစီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို မထိခိုက္ေစဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားအား စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အၿပီးအျပတ္ လႊဲအပ္ေပးထားျခင္း။

(ဆ) အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေသးသိမ္သြားေစျခင္း။

အထက္ေဖၚျပပါအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သရုပ္ပ်က္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဆက္၍တက္ေရာက္ေနပါက အဆံုးပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္စြမ္း မရိွေသာ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား လံုျခံဳမႈ မေပးႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေပမည္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အကာအကြယ္မေပးသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ တားဆီးထားေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ိဳးေရးဆြဲရာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သို႔မွ် ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။ ယံုၾကည္စြာျဖင့္အပ္ႏွင္းလိုက္ေသာျပည္သူ႔ဆႏၵကို အဖြဲ႔အစည္းတခု၊ လူတစု၊ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၏ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး၍ အလြဲသံုးစားလုပ္လိုက္သည့္အျဖစ္မ်ိဳးကို လက္မခံႏိုင္ေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ သမိုင္းတရားခံ မ်ားလည္း အျဖစ္ခံႏိုင္ေခ်။ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝေပးႏိုင္မည့္၊ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ေဖၚေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္လည္း မိမိတို႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာေဆာက္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာကိုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္မ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရိွသည္ ဟူေသာ အျဖစ္မ်ိဳးသို႕မေရာက္ရန္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ ယေန႔ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ မည္သည့္ဘက္သို႕ ဦးတည္ေနပါသနည္း။ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးကို ေဖၚေဆာင္ေနပါသနည္း။ ျပည္သူလူထု အတြက္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ လူတစုအတြက္ေလာဟူသည္ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နည္းတူ အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့စဥ္အခ်ိန္အခါက စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္မည္ဟုေၾကညာခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့ျပန္သည္။ ကတိလည္းဖ်က္၊ ကိုယ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒကိုလည္း ကိုယ္မလိုက္နာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ဤကဲ့သို႕အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ကေျပာင္းကျပန္လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈကို ရရိွထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤၾကံျပဳခ်က္ မ်ားေတာင္းခံၿပီးမွ ေပးေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ မိမိတို႔အလိုက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္းထုတ္ၿပီး အၾကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံစဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမည့္ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံတရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သရုပ္သ႑ာန္ အေျခခံမွန္ေသာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွန္ကန္ေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးတရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ရေပမည္။ ဒီမိုကေရစီကို ဘမ္းျပ၍ အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ေနသည့္အလုပ္မ်ိဳးကို ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမည္မဟုတ္ေခ်။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အေျခခံခ်မွတ္မွသာလွ်င္ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔အတြက္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ လမ္းေကာင္းတခုကို ခ်မွတ္ေပးရာေရာက္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္အညီ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားအရ ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားျခင္းမရိွေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ကို လံုးဝ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ညီလာခံႀကီးတရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ ျပည္သူအား ေပးထားေသာကတိကဝတ္အတိုင္း အေကာင္အတည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment