ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္းရံုးလႈပ္ရွားစဥ္ကာလအေျခအေန။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ျခင္း

(၂၇၊ ၉၊ ၈၈)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒအမွတ္ (၄/၈၈)ျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိဥပေဒ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပါရွိပါသည္။

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္
၁) ဤဥပေဒကို ႏိ္ုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒဟုေခၚတြင္ေစရမည္။
၂) ဤဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖၚျပပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။
(က) ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိသည္မွာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုလိုသည္။
(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ဆိုလိုသည္။
(ဂ) ေကာ္မရွင္ဆိုသည္မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ဆိုလိုသည္- ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထုိဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း ေၾကညာခ်က္(၁/၈၈)ပါ အခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ တိုင္းျပည္အားစစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ စနစ္မ်ိဳးျဖင့္သာ တည္ေဆာက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဤဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည့္စစ္အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္၍ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားအား ဥပေဒထုတ္ေသာသူမွ တိတိက်က် လိုက္နာေဆာက္ရြက္ရန္ လိုေပသည္။ မိမိတို႔ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအား မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျဖစ္သင့္ေခ်။)

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ေသာစနစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု၏ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုမွ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ေခ်။

ဤကဲ့သို႕ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္၍ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး စည္းရံုးေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တည္ေထာင္သြားရန္အတြက္ (၂၇၊ ၉၊ ၈၈)ရက္ေန႔မွာပင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၌ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္၍၊ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီစုစုေပါင္း (၂၃၅)ပါတီရွိ ခဲ့ေပသည္။ ပါတီမ်ား ဤမွ်မ်ားျပားစြာထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ လူတို႔၏ ေမြးရာပါ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္၊ စည္းရံုးေဟာေျပာ ပိုင္ခြင့္၊ မိမိတို႔၏အယူအဆဝါဒမ်ားကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ပြင့္အံလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ေပၚထြန္းလာမွသာ လူတို႔၏ ေမြးရာပါ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတင္ျပရန္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ျဖစ္ေသာ ႏို္င္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအံုၾကြမႈ အေရးေတာ္ပံုတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာျပည္သူမ်ားအားကိုယ္စားျပဳသည့္ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကိုယ္္စားျပဳသည့္ပါတီမ်ား၊ အျခားလူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ား-စသည္ျဖင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း(၂၃၅) ပါတီ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္မွ် လိုခ်င္ေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခါစ ဂ်ပန္ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ နဝတကလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မ်ားသည္ထက္ပို၍ မ်ားျပားစြာ ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ပါတီမ်ားကို တယ္လီဖုန္းေပးျခင္း၊ ဓါတ္ဆီျဖည့္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔လိုလားေသာ ပါတီအင္အားစုမ်ားေမြးရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမဲမ်ား ျပန္႔သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နဝတ သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္မ်ားျပဳသည္ဆိုေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ အစည္း အေဝးလုပ္ခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ား မရွိခဲ့ေခ်။ အမိန္႔အမွတ္(၂/၈၈)၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၈/၈၈)မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္တားဆီး၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒ အား လိုလွ်င္လိုသလို၊ မလိုလွ်င္မလိုသလို သံုးစြဲသည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္းရံုးလႈပ္ရွားစဥ္ကာလအေျခအေန

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေဒသအလိုက္၊ လူ မ်ိဳးစုအလိုက္ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တာဝန္ခံမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး၍ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ၄င္းမွတဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ရပ္/ေက်းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုး ခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံလႊင့္ထူျခင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လက္ခံျခင္း-စသည့္ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စည္းရံုးရာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ စည္းရံုးေရး လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း ေဟာေျပာစည္းရံုးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလား ေတာင့္တေနေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ဥကၠ႒ဦးတင္ဦး၏ တည္္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စူးရွထက္ျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို ယံုၾကည္ အားကိုး၍လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒကိုလိုလားႏွစ္သက္ ေထာက္ခံ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္လာၿပီး၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္လူတို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ ေမတၱာေစတနာကို ရရွိသကဲ့သို႕အဖြဲ႔ဝင္အင္အားမ်ားလည္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ စည္းရံုးရရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္္မေတာ္ဖခင္ႀကီး၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယံုၾကည္ေလးစားခ်စ္ခင္သည့္အေလ်ာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္လူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို အတိုင္းထက္ အလြန္ရရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment