ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး စစ္အာဏာပိုင္တို႕၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ေရြးေကာက္ပြဲလည္း က်င္းပၿပီစီးခဲ့ၿပီ၊ ျပည္သူလူထုကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ေရွ႕လုပ္ရမည့္တာဝန္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ကတိကဝတ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္အႏိုင္ရေသာအဖြဲ႔အစည္းအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ေရွာင္ရွားလာပါေတာ့သည္။

ပထမပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေငြစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးရန္ရွိေသးသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ အခ်ိန္ဆြဲပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးမည့္အခ်ိန္ကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)ထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ ပါသည္။ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)ျပည့္သည့္ ေနာက္တရက္ျဖစ္ေသာ ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ မဟတၱမဂႏၶီြခန္းမ၌ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ ပဏာမညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးႀကီးကို စတင္၍ (၂၈)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ တရက္အလိုတြင္ အာဏာပို္င္တုိ႔က ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉ဝ)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၁/၉ဝ)သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈအား ကန္႔သတ္တားဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္တို႔၏ မမွန္ကန္ေသာ၊ မရိုးသားေသာ၊ ကလိမ္ ကက်စ္က်ေသာ လုပ္ရပ္ကို ေဖၚျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးသုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၇၅)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခန္း(၂) ပုဒ္ပ-၃တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ “လႊတ္ေတာ္ကို ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္”ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ အေဝးေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာျပန္လာႏိုင္ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး စေသာသေဘာတရားမ်ာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ-၃အရ (၁၉၉ဝ)ျပည္ႏွစ္ စက္တဘၤာလ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သို႕တညီတညြတ္တည္း လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းမွာ ရက္ေပါင္း(၆ဝ)ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးျခင္းမရွိေသာ၊ တာဝန္ပ်က္ ကြက္ေသာ၊ စစ္အစိုးရာအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲဲ႔က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁/၉ဝ) အပိုဒ္ - ၁၂၊ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၄(၂)အရ၊ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)အတြင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ က်င္းပေပးရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၊ ႏိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးက်င့္နည္းမ်ား-အစရွိသည္တို႔အေပၚ မွီျငမ္း၍လည္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment