ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္တပ္မေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း မဲဆႏၵမ်ား ေပးခဲ့ၾကေလသည္။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ မဲရံုမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား မဲေပးေစခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏွစ္သက္ေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆႏၵမဲမ်ားေပးခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနေပသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစရန္ မဲေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သားေကာင္းမ်ားပီပီ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ ထမ္းေဆာင္လိုၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္၍ တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝဝကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု စိတ္ခ်ရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းအား ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္တပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာဒံု၊ ေမွာ္ဘီ၊ မိတၳိလာျမိဳ႕-စသည္တို႔တြင္ပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္နည္းတူ ျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင့္တေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏အခြင့္အေရးအေရးမ်ား အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပၚထြန္းလာမွသာ ျပည္သူထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သည္လည္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ တဖြဲ႔၊ တသင္း၊ တစုက ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္၍ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီး ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ျပည္သူလူထုသည္လည္း တိုးတက္မႈမရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဘဝသည္လည္း နိမ့္က်ေနေပမည္။ ျပည္သူလူထုတို႔၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသည္လည္း တိုးတက္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔မွသာလွ်င္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ဘဝႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးမ်ားသည္လည္း ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း တေန႔ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါ အရပ္သားျပည္သူမ်ားနည္းတူ မိမိတို႔၏ဘဝ၊ မိမိတို႔၏မိသားစုဘဝကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္တကြ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အနာဂတ္ကိုပါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအေနအထား၌ ရွိခဲ့ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္သကဲ့သို႕ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဆႏၵမဲေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ဆႏၵကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူေျပာၾကားခဲ့ေသာ ကတိစကားမ်ားႏွင့္အညီ စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေသာအခါက အႏိုင္ရရွိေသာပါတီအား အာဏာလႊဲ၍ စစ္တန္းလ်ားျပန္ခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ကတိ သစၥာ တည္ၾကည္ေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာတပ္မေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံသည္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေခတ္မီ၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ယခုမူကား ဤ သို႔မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ေရာင္လည္း ေမွးမွိန္ခ့ဲရေပသည္။ တပ္မေတာ္၏ သမိုင္းကို အလြန္အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစခဲ့ပါသည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔လက္ေအာက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေပးသည့္အျပင္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ (၁ဝ)ႏွစ္တာမွ် ရွိခဲ့ေပၿပီ။ မလုပ္သင့္သည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔အာဏာတည္ျမဲေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျပည္သူေတြကိုသာမက တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ ကိုလည္းေကာင္း ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment