ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္

ေနာက္ဆက္တြဲ (စ်)
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္

သို႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ
ဥကၠ႒
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

အေၾကာင္းအရာ။ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါရန္ပန္ၾကားျခင္း။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအက်ိဳးကို ဦးထိပ္ပန္ထားလ်က္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စိတ္္ေစတနာေကာင္းျဖင့္တင္ျပပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္လက္ရိွအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအၾကပ္အတည္းေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ရိုးသားစြာျဖင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း ခြင့္ေပးျခင္း၊ တရားသျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးကိုေရွးရႈေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ေသးျခင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အမဲစက္ႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအမဲစက္ႀကီးကိုေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကိုအျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္မွအပ အျခားနည္းလမ္းမရိွေပ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးတို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘဲ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ထို အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာလည္း တပ္မေတာ္အင္အားစု (လက္ရိိွအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း)၊ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုတို႔သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရအဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။

ဤသို႔တင္ျပျခင္းမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္မဟုတ္မူဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္ ျပည္သူတ ရပ္လံုး၏ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရကို ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရ ခက္လွေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို မိမိတို႔ျပည္တြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တင္ျပတိုက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္ရအတြက္လည္း အခ်ိန္အခါ က်ေရာက္ေနပါသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထုအေပၚထားရိွေသာ ေစတနာမွန္ျဖင့္ မာန္မာနႏွင့္ အာဃာတ တရားကင္းစင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္ျဖတ္ၾကလွ်င္ အၾကပ္အတည္းမွန္သမွ်ကို မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာမရိွဟု အေလးအနက္ယံုၾကည္စြာျဖင့္ တုိက္တြန္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

(ေဒါက္တာေစာျမေအာင္) (ခြန္ထြန္းဦး)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) သီေပါျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
ဥကၠ႒၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(အဖ်က္သိမ္းခံ) ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(ႏိုင္ထြန္းသိန္း) (က်င့္ရွင္းထန္)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
ဥကၠ႒၊ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔(အဖ်က္သိမ္းခံ) ဥကၠ႒၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္(အဖ်က္သိမ္းခံ)

No comments:

Post a Comment