ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ထုိသို႕ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တပါတီီစနစ္ကို လံုးဝ အယံုအၾကည္မရွိ၊ အလိုမရိွေတာ့ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ မဆလ ပါတီဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးကို ဆက္လက္ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ႏွင့္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ညွာတာမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေသာ လက္နက္မ်ားကိုပင္အသံုးျပဳကာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ပါဝင္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူအား ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေစခိုင္းခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(စစ္အစိုးရ)ကို နဝတအမိန္႔အမွတ္ (၁/၈၈)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္္မွ အာဏာသိမ္းသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီကို လုိလားေတာင့္တေနေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ စစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈေအာက္ အသက္ေသြးေျမက်ရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ျပင္ပသို႕ ထြက္ခြာသြားရျခင္း-စေသာ ဖိႏွိပ္မႈေပါင္းစံုကိုခံခဲ့ရေပသည္။ အာဏာသိမ္းသည့္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၈) ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နဝတ ေၾကညာခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕
(ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈)
(၁၃၅ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၈)ရက္
(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၁၈)ရက္

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းေနေသာအေျခအေနကို အခ်ိန္မွီ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးအက်ိဳးငွာ တပ္မေတာ္သည္ ေအာက္ပါ လက္ငင္း လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ယေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အရပ္ရပ္ကို လံုးဝတာဝန္ယူလိုက္သည္။
(က) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊
(ခ) လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မႈလံုòခံေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊
(ဂ) ျပည္သူမ်ား စာဝတ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ေစရန္ ဤအဖြဲ႕မွ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳိးပမ္း ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက၊ သမဝါယမတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္လည္း တက္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး။
(ဃ) အထက္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး၊

၂။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဆက္လက္ထားရွိမည္။

၃။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံက်င့္သံုးမည့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခါမွစ၍ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလို္က္ပါသည္။

၄။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လက္ရွိလႈပ္ရွားေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ မဆလ အစိုးရ လက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားဆက္လက္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို လက္ခံက်င့္သံုးမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းေစခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၏ တိုင္းျပည္သို႕တင္ျပခ်က္မ်ား

ထိုကာလအတြင္း (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္္ပိ ျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(စစ္အစိုးရ)၏ “တင္ျပေမတၱာရပ္ခံခ်က္”ကို တိုင္းျပည္သုိ႔ ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ထုိေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္-

“ၾက်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔အစိုးရကိုဖြဲ႔စည္းျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတႏို္င္ငံမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့အဂၤါတရပ္ နဲ႔ျပည့္စံုေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ တာဝန္ေတြကို ခြဲေဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္မွ်နဲ႔သာ တာဝန္ေတြ မ်ားျပားစြာေပးအပ္ထားျခင္းကႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ ရယူလိုေသာဆႏၵ လံုးဝမရွိေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္တကြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ၾကာရွည္စြာရယူလိုေသာ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းကို ရိုေသေလးစားတည္ၾကည္စြာကတိျပဳပါတယ္” ဟူ၍ ၄င္းႏွင့္အတူ ၄င္း၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ၾကာရွည္စြာ ရယူထားလုိစိတ္ မရွိေၾကာင္းကို ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းအား ကတိေပးခဲ့ေပသည္။

ထုိေမတၱာရပ္ခံခ်က္မွာပင္-
“-တပ္မေတာ္သားမ်ားန႔ဲ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံ့ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဝန္ခံထားရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ကတိသစၥာကို မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္မွ် ပယ္ဖ်က္ေဖာက္ဖ်က္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားရွိၾကေစလိုတယ္-”ဟူ၍ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ကတိသစၥာ တည္ၾကည္မႈကို ယံုၾကည္ေစရန္ ထပ္ေလာင္း၍ ေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။

ထုိ႔ျပင္-
“- က်ေနာ္တို႔ တာဝန္ယူရမယ့္ ကာလဟာ အလြန္ တိုေတာင္းတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္ပၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူ ျပည္္သားမ်ားက မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္အရ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မူလတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ႏို္င္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတာဝန္ေတြကိုသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံကတိေပးလိုပါတယ္။” ဟူ၍ ၄င္းတို႔တာဝန္ယူမည့္အခ်ိန္မွာ အလြန္ တိုေတာင္းမည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ေပးလိုက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းအား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပကာ စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္ဟု ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးအား ထပ္မံ ကတိေပးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရမွ ကတိမ်ား ထပ္တလဲလဲ ေပးၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။

No comments:

Post a Comment