ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ေနာက္ဆက္တြဲ(က)

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃၂၆)
(၁၃၅၁ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၃ ရက္)
(၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္)

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန ့ရက္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတင္သြင္းလႊာကို တင္သြင္းျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ(၂၈)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ(၁၈)အရ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ပါေန႔ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

(က) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္္ ၁၃၅၂ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း(၄)ရက္
(၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ရက္ တနဂၤေႏြေန႔)
(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္း စတင္တင္သြင္းႏိုင္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ ၁၃၅၁ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း၂ရက္မွ၈ရက္ အထိ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ ၂၈ရက္မွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ရက္အထိ)
(ဂ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို စီစစ္မည့္ေန႔ရက္ ၁၃၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၁ဝရက္မွ၁၄ရက္ေန႔ထိ
(၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ၅ရက္မွ၉ရက္အထိ)
(ဃ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္းတင္သြင္းလႊာကိုရုတ္သိမ္းလိုက ရုတ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန ့ ၁၃၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္
(၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ၂၂ရက္ ရံုးခ်ိန္ အတြင္း)

အမိန္႔အရ
ေအးေမာင္
အတြင္းေရးမႉး

ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄၁၈)
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ (၁၃၅၂)ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း (၅)ရက္
(၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ရက္)

အေၾကာင္းအရာ။ ။ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမည္ကိုေၾကညာျခင္း။

၁။ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ (၅၁၆၅ဝ) ဦးအနက္ (၃၄၁၅၅)ဦးတို႔ ဆႏၵမဲေပးၾကရာ ယင္းတို႔ေပးသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားအနက္မွ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ (၃၁ဝ၈၈)မဲ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းခိုင္လံုေသာဆႏၵမဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအသီးသီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိၾကပါသည္။
အမွတ္
စဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ႏွင့္
ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီအဖြဲဲ႔အစည္း
သို႔မဟုတ္ တသီးပုဂၢလ ရရွိသည့္
ဆႏၵမဲေပါင္း ရာခိုင္ႏႈန္း
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း
တသီးပုဂၢလ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္လႈိင္ (အၿငိမ္းစား)
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
ဦးတင္စိန္
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီ/ၿငိမ္း)
ဦးဘျဖဴ
ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ
ဦးေအာင္ေရႊ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၂၄

၉ဝ၈၆

၅၆၄

၅ဝ၂

၂ဝ၇၁၂ ဝ႕၇၂

၂၉႕၂၃

၁႕၈၁

၁႕၆၁

၆၆႕၆၂

၂။ သို႔ပါ၍ အထက္ပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ အမွတ္စဥ္ (င)ပါ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဦးေအာင္ေရႊသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ (၄၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္အညီ ေၾကညာအပ္ပါသည္။
အမိန္႔အရ
ေအးေမာင္
အတြင္းေရးမႉး
ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္

No comments:

Post a Comment