ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား

ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ေကာ္မတီ
COMMITTEE REPRESENTING PARLIAMENT
အမွတ္(၉၇/ခ) အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ - ၁၁(၄/ဝဝ)

၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားေနထိုင္ရာ သမိုင္းဝင္အေဆာင္မ်ားကို ရံုးခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

၂။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူတို႔၏ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပ မႈအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလမွစ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို စစ္အာ ဏာရွင္မ်ားက ပိတ္ထားခဲ့သည္မွာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပး ျခင္း မရွိေသးေခ်။

၃။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း မရွိရံုမွ်မက (၃ဝ၊ ၃၊ ၂ဝဝဝ)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ သမိုင္းဝင္လူေနေဆာင္မ်ားကို တကၠသိုလ္ရံုးခန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္က တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

၄။ ၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္ခဲ့ ေသာ လူေနေဆာင္မ်ားကို ရံုးခန္းမ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲပစ္မည္ဟု သိရွိရသည္။
• ပဲခူးေဆာင္ကို ေငြစာရင္းဌာန
• ပင္းယေဆာင္ကို ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေထြေထြဌာန
• စစ္ကိုင္းေဆာင္ကို အင္ဂ်င္နီယာရံုးဌာန
• အင္းဝေဆာင္ကို စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုေတသနဌာန
• ဒဂံုေဆာင္ကို ျမန္မာစာဌာန
• ေရႊဘိုေဆာင္ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာဌာန
• ရတနာေဆာင္ကို ဒႆနိကႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာဌာနရံုးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။ ပဲခူးေဆာင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝက ေနခဲ့ေသာ အေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ ယခုအခါတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စစ္တပ္အတြက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ေခတ္မီသင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ သီးျခားလူတန္းစားတရပ္အျဖစ္ အထူးသင္ၾကားေပးေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ သားသမီး မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားျခင္းခံရသျဖင့္ မိမိတို႔ဘဝ၏ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ဆံုး လ်က္ရွိေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ယေန႔ေက်ာင္းသား လူငယ္တို႔၏ စိတ္ဓါတ္ေရးရာမ်ား ပ်က္ျပားလ်က္ရွိေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

၆။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလူငယ္အားလံုးတို႔၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက သီးျခားခြဲထုတ္ေမြးျမဴေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ လူငယ္တစု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက သီးျခားခြဲထုတ္ ေမြးျမဴေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ လူငယ္တစု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွ်ျဖင့္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ေခတ္မီဖြံ႔ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လူငယ္ ေက်ာင္းသားထုအား ယင္းသုိ႔ခြဲျခားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားသည္ တေန႔ ေသာအခါတြင္ အမ်ိဳးသားေသြးကြဲမႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

၇။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ပညာသင္ၾကာေရးအတြက္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေပးလိုၾကသည္ဟုၾကားသိရသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ အျပဳအမူမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ယခုကဲ့သို႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ပံ့ပိုးေပးလိုက္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္မွ်မွ်တတ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပဲ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈကင္းမဲ့ကာ အေဟာသိကံျဖစ္ဖြယ္ရာသာ ရွိေပသည္။

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရည္ႏို႔ေသာက္စို႔ရာ ဌာနႀကီး ျဖစ္ရံုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အသက္စြန္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြး ထုတ္ေပးရာလည္းျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားေရးကို လႈပ္ႏႈိးေပးလိုက္ေသာ (၁၉၂ဝ)ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ရာဌာနႀကီးျဖစ္သည့္ သမိုင္းဝင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးအား ယခုကဲ့သို႕ ပံုဖ်က္ရုပ္ေျပာင္းပစ္ရန္စီစဥ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးကို သစၥာမေစာင့္ေသာ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ (၁၉၆၂)ခု ဇူလိုင္လအတြင္းက လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းဝင္၊ တကၠသိုလ္သမိုင္းဝင္ တကၠသိုလ္သမဂၢအေဆာက္အဦႀကီးကိုမိုင္းခြဲျဖိဳဖ်က္ခဲ့ၿပီး ယၡဳအခါ သမိုင္းဝင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီး တခုလံုးကို တိမ္ျမဳပ္သြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမွာ ျမန္မာ့သမိုင္းအစစ္အမွန္မ်ားကို ေျမျမဳပ္ပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

၉။ ယင္းလုပ္ရပ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ျပန္လည္မဖြင့္ေတာ့မည့္ အရိပ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္္လွစ္လွ်င္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေဝးလံေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေက်ာင္းတက္ရပါက စရိတ္အလြန္ႀကီးျမင့္လွသျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆက္လက္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပညာတတ္လူတန္းစားမေပၚေပါက္ေအာင္ ဟန္႔တားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ပညာတတ္ေက်ာင္းသားထုကို ခ်ိဳးႏွိမ္ေသာ ဤလုပ္ရပ္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ
ရန္ကုန္ျမိဳ ့
(၁၃၆၂)ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၄)ရက္
(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလ (၇)ရက္

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ)

ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ေကာ္မတီ
COMMITTEE REPRESENTING PARLIAMENT
အမွတ္(၉၇/ခ) အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ - ၁၂ (၄/ဝဝ)

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္အား (၂၄၊ ၄၊ ၂ဝဝဝ)ရက္ေန႔ ညေန (၁၈း၃ဝ)နာရီခန္႔တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မတရား ဥပေဒမဲ့ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးျပီး မသိရသည့္ေနရာတခုသို႕ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု သတင္းရသည္။

၂။ (က) ဦးေအးသာေအာင္သည္ အတြင္းေရးမႉးတာဝန္အျပင္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ ေသာ- ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္မ်ားျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည္။
(ခ) ၄င္းျပင္အဆုိပါပုဂၢိဳလ္သည္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတြင္ပါဝင္သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္တို႔မွ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက မတရား၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
(၁၃၆၂)ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္
(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၅)ရက္

No comments:

Post a Comment