ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ငုနဲ႕ပိေတာက္ ေႏြမွာလႈိင္သည္၊ စုနဲ႕ခေမာက္ ေမမွာႏုိင္မည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲသေကၤတမွာ ခေမာက္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရးကာလ သည္ ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူးမွသည္ မိုးဦးသို႔ေရာက္စျဖစ္၍ ရာသီအလိုက္ပြင့္ၾကေသာ ငုႏွင့္ ပိေတာက္တို႔မွာ လႈိင္လ်က္ပင္ရွိေပသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ အဝါေရာင္ ငုပန္း၊ ပိေတာက္ပန္းတို႔ ေဝဆာ ျမိဳင္ေနသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္ျခင္းကို အေရာင္ေတာက္ပစြာ ခ်ယ္မႈန္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးစည္းရံုးေရး တေလွ်ာက္ရွိ ျပည္သူအမ်ားမွာ ခေမာက္ေဆာင္း၍ ၾကိဳဆိုၾကသကဲ့သို႕ ပိေတာက္ပန္းမ်ားကမ္း၍ ၾကိဳဆိုၾကသည္မွာ ေအာင္ပြဲ၏ သေကၤတတရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

မဲစားရင္းမ်ားကူးယူျခင္း၊ မဲေပးပံုနည္းစနစ္အား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား

နဝတသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာမူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္အတိုင္းအတာႏွင့္သာ ျပဳလုပ္ခြင့္ရပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းေဝးျခင္း၊ လူထုေဟာ ေျပာပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဥပေဒအမွတ္ (၃/၉ဝ)အရ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာမူ ဥပေဒအရ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ ခြင့္ျပဳသည့္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးအခ်ဳိ႔ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ကား ခြင့္ျပဳခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ ၄င္းအျပင္ အခ်ဳိ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင့္လွည့္လည္၍ ၄င္းေဒသတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲယွဥ္ျပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စားရင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေၾကညာပါသည္။ ထိုသို႔ေၾကညာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ားအား မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ မဲလာေရာက္မေပးလွ်င္လည္း ရပါသည္ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ မဲေပးျခင္းအား ဟန္႔တားရာေရာက္ေပသည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး(၄)ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို(၄)ရပ္တြင္ စတုတၳအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္မဲေပးျခင္းကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သင့္ပါသည္။ “မဲမေပးလည္း ရပါတယ္”ဆိုသည့္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအား ထိခိိိိုက္ႏိုင္မည့္သေဘာမ်ိဳး’ကို ေၾကညာအားေပးျခင္းသည္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မရိုးသားသည့္ အေနအထားကို ထင္ရွားေစသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပိဳင္ဘက္ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးပါတီကလည္း ျပည္သူလူထုအားမဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ မိမိတို႔၏ပါတီမူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္ထက္ “ငါတို႔ ေနာက္မွာ စစ္တပ္ရွိတယ္”၊ “ခေမာက္ကေတာ့ေကာင္းပါတယ္ ေခါင္းမရွိဘူး”ဆိုသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳး၊“ဒို႔ကေတာ့ ႏိုင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္၊ ရႈံးရင္လည္းႏိုင္ရမယ္”ဟူသည့္ ၿခိမ္း ေျခာက္သည့္ အေျပာမ်ိဳးႏွွွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား တိုက္ခိုက္သည့္ အဆိုမိ်ဳးကိုသာ အဓိကထား၍ စည္းရံုး ေဟာေျပာၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စည္းရံုး ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ တစည ပါတီမွာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပို၍ပင္ေဝးခဲ့ရေပသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ မဲစာရင္းအမွတ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ထံမွ ေတာင္းခံ၍ ကူးယူၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ မဲစာရင္းမ်ား ကူးယူရျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာေန႔တြင္ မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔မဲစာရင္းအမွတ္မ်ား ၾကိဳတင္အသိေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မဲေပးပံုနည္းစနစ္ကို ျပည္သူမ်ား နားလည္သိရွိေစရန္ လိုက္လံရွင္းလင္း တင္ျပပါသည္။ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယၡင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႕ မဲျပားစနစ္ကို မသံုးစြဲပဲ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ သေကၤတႏွင့္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ အမည္ဇယားပါ “မဲစာရြက္”ျဖင့္မဲေပးရမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တႀကိမ္တခါမွ် ဤကဲ့သို႔ေသာ မဲေပးသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ မၾကံဳဖူးေသာ ျပည္သူမ်ားနားလည္သိရွိေစရန္ လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပရျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ မဲေပးနည္းစနစ္မ်ားအား ရွင္းလင္းရာတြင္ တခ်ဳိ႔ေသာျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပည္သူလူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေစရန္ ဇာတ္လမ္းပမာမ်ားေပး၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္မွာ တမူထူး၍ မွတ္သားေလာက္ေပသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ-ထ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔သည္ ျပည္သူ မ်ား မဲေပးသည့္နည္းစနစ္အား သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ ေန႔မအား၊ ညမအား ေရာက္ရာအရပ္ရပ္၌ ရွင္းလင္းတင္ျပသကဲ့သို႕ျပည္သူမ်ားကလည္း မဲေပးပံုနည္းစနစ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အားၾကိဳးမာန္တက္ ေလ့လာၾကပါသည္။ မဲေပးနည္းစနစ္ ရွင္းလင္းေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔မွာ ရင္းႏွီးခင္မင္စြာျဖင့္ တသားတည္းျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ မဲရံုမႉးမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း၊ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားခန္႕ထားျခင္း၊

(၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ခန္႔ၾကာမွျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚခြင့္ရသည့္ သမိုင္းဝင္ ပါတီစံုေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပပါေတာ့သည္။ ထူးျခားသည္မွာ ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တစ္ရပ္မွ က်င္းပေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ စစ္အစိုးရက က်င္းပေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီးကလည္း ဤေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ တခုတည္းေသာ ပါတီအာဏာဆုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳသည့္ သေဘာမ်ိဳးေဆာင္ေသာ မဲေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစရန္ မဲေပးျခင္းဟု နားလည္ သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ နင္းျပားဘဝမွ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအာမခံေသာ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ယံုၾကည္အားကိုးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအား ေရြးခ်ယ္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ လာေရာက္မဲေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဆႏၵမဲတျပားသည္ ႏိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာ၊ မိမိတို႔၏အနာဂတ္ကို မည္မွ်ေျပာင္းလဲေစမည္၊ မိမိ တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္မွ်ေလးနက္သည္၊ မိိမိတို႔တြင္ မည္မွ်တာဝန္ရွိသည္ကုိ နားလည္စြာျဖင့္ လာေရာက္မဲထည့္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေန႔ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ မဲေပးရာမဲရံုမ်ားတြင္လာ ေရာက္မဲေပးၾကေသာျပည္သူလူထုႀကီး၏စိတ္ဓါတ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ တရက္အလို ေမလ(၂၆)ရက္ေန႔ညမွစ၍ မဲေပးမည့္သူအခ်ဳိ႔မွာ မဲေပးရန္အတြက္ မဲေပးရံုအနီးတြင္ ညအိပ္ေစာင့္၍ေနၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ မဲေပးရာေဒသသို႕ေျခလွ်င္ခရီးျဖင့္ ေတာင္ကိုေက်ာ္၍လည္းေကာင္း၊ ေလွျဖင့္ျမစ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍လည္းေကာင္း၊ လွည္းျဖင့္ကန္သင္းကိုေက်ာ္၍လည္းေကာင္း ၾကိဳတင္၍ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ ျပည္သူတို႔မွာ မိမိတို႔၏မဲဆႏၵအား တန္ဖိုးထားလွသည္။ မဲမထည့္လိုက္ရမွာကို ပူပင္ၾကသည္။ မဲထည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝီရိယရိွၾကသည္၊ ဇြဲရွိၾကသည္၊ သတၱိရွိၾကသည္။ မိမိတို႔၏ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖာသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အား တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔၏မဲတျပားသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကိုနားလည္ ၾကသည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားသည္ျဖစ္ေစ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ မဲရံု၌ မိမိတို႔ ေထာက္ခံေသာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္အား အားပါးတရ မဲေပးၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မိုးကလည္းတဖြဲဖြဲရြာေနသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္လည္း မိုးေရထဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ မဲရံုေရွ႕၌တန္းစီေနၾကသည္။ မိမိတို႔မဲအား မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ယံုၾကည္သည့္ ပါတီအား ေပးရန္အတြက္ အားၾကိဳးမာန္တက္ျဖင့္ မဲရံုေရွ႕သို႔ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားကလည္း ေဘးမွေဖးကူတြဲေပးသူမ်ားကိုယ္စီႏွင့္ မဲေပးရန္ေရာက္ရွိလာၾကေပသည္။ ဤျမင္ကြင္းသည္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအေပၚ ျပည္သူလူထုကမည္မွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည္ကို ျပသျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ မဲရံုေရွ႕၌ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ေရြးေကာက္ပြဲ သေကၤတျဖစ္ေသာ ခေမာက္ကိုယ္စီ ေဆာင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ပင္နီအကႌ် ေယာထမီႏွင့္ ကခ်င္ပုဆိုးဝတ္၍လည္းေကာင္း၊ မဲေပးရန္ ေရာက္ရွိေနၾကသည္ကို ျမင္ရ၍ မဲေပးမည့္သူမ်ား စိတ္အားတက္ၾကြ၍ ပီတိျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အတူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကလည္း မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ မဲရံုမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ မဲေပးသည့္ ျပည္သူမ်ားအား တရင္းတႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ေနသကဲ့သို႕ ျပည္သူလူထုကလည္းဝမ္းပမ္းတသာ ျပန္လည္ ၾကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္မွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေထာက္ခံမႈအင္အားကို ေဖၚျပေနသည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

နံနက္(၆)နာရီခြဲတြင္ မဲရံုဖြင့္ပါေတာ့သည္။ မဲေပးမည့္သူမ်ားစတင္၍ မဲေပးၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီကာလကပင္ ျပည္သူမ်ား မဲေပးရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္မွမဲစာရင္းမ်ား ကူးယူထားၿပီးျဖစ္၍ မဲေပးမည့္ျပည္သူမ်ားအား မိမိတို႔ စာရင္း အမွတ္အသားမ်ားအား လိုက္လံေျပာဆိုသတိ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ လူနည္းစုေလာက္သာလွ်င္ မိမိတို႔၏ စာရင္းနံပါတ္အား မဲရံုေရွ႕ရွိမဲစာရင္းတြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈၾကရေပသည္။ မိမိအမည္ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ကို သိရွိ၍ မိမိအလွည့္ေရာက္ေသာအခါတြင္ မိမိနာမည္၊ အမွတ္စဥ္၊ မွတ္ပံုတင္ကိုျပ၍စာရြက္ကိုထုတ္ယူၾကရပါသည္။ မဲျပားထုတ္ယူၿပီးသည့္အခါ မဲထည့္မည့္ အခန္းတြင္း အသင့္ထားရွိေသာ ၾကက္ေျခခတ္တံဆိပ္တံုးေလးအား ႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးျခင္းတာဝန္ ၿပီးဆံုးသြားပါသည္။ ထိုသို႔မဲေပးရာတြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္ကေလးတခုမွာ မဲေပးရာ တြင္ အသံုးျပဳရသည့္ တံဆိပ္အမွတ္အသားမွာ ၾကက္ေျခခတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္ေျခခတ္္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုအျမင္တြင္ ပယ္သည့္သေဘာကိုေဆာင္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာေန ျပည္သူမ်ားမွာ မဲေပးနည္းစနစ္လည္းမသိရ၊ မိမိတို႔ႏွိပ္ရမည့္ တံဆိပ္ကိုလည္း မသိၾကေသာအခါ လက္ေတြ႔မဲေပးသည့္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔ေထာက္ခံေသာလူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းအား ေထာက္ခံသည့္ေနရာတြင္ တံဆိပ္ႏွိပ္လိုက္သည့္အခါ ၾကက္ေျခခတ္္အမွတ္ တံဆိပ္ေပၚလာသျဖင့္ ပယ္သည္ဟုထင္ကာ ထိုတံဆိပ္အား မိမိတို႔ မေထာက္ခံေသာပါတီအား ထပ္၍ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေနရာတြင္ မဲေပးသလိုျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ပယ္မဲမ်ားျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ တံဆိပ္ႏွိပ္ရမည့္ အကြက္တြင္ တိတိက်က်မႏွိပ္မိျခင္း၊ တေနရာတည္း ႏွစ္ခါသံုးခါႏွိပ္ျခင္း၊ မင္ခမ္းေျခာက္ေန၍ မထင္ျခင္း- စသည္ တို႔ေၾကာင့္ ပယ္မဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

မဲရံုမ်ားတြင္တာဝန္က်ေသာ မဲရံုမႉးမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ သမာသမတ္ရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား လုိလားေသာ ပါတီအေပၚတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ- မဲရံုတြင္ ညေန(၄)နာရီတြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္၍ မဲေပးရန္လာေရာက္သည့္ ျပည္သူမ်ားအနက္ မိမိတို႔လိုုလားေသာ ပါတီအား ေထာက္ခံမည္ဟုခန္႔မွန္းရသည့္ သူတို႔အား ဦးစြာမဲေပးေစပါသည္။ အျခားပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား ေနာက္ဆံုးမွ မဲေပးေစပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိေစကာမူ ျပည္သူလူ ထုႀကီးမွာ ၄င္းတို႔ႏွလံုးသားထဲမွ မဲဆႏၵအားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ထမင္းအငတ္ခံ၊ မိိုးေရအစိုခံ၊ ေနပူခံ၍ တေနကုန္ေစာင့္ဆိုင္းကာ မဲကိုေပးၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မိမိမဲေပးခဲ့ေသာ ပါတီအမည္ကိုပင္ ေၾကြးေၾကာ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္ေသးသည္။ လူထု၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမွာကား ေပၚလြင္ထင္ရွားလွပါ သည္။ ထုိဆႏၵကား အဘယ္သို႔နည္း။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအာမခံမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

မဲမ်ား ေရတြက္ျခင္း

ညေန(၄)နာရီတြင္ မဲေပးသည့္အခ်ိန္ကုန္ၿပီျဖစ္၍ မဲမ်ားကို စတင္ေရတြက္ၾကပါသည္။ မဲမ်ား ေရတြက္သည့္အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာမဲရံုတြင္ တာဝန္က်ေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ား၊ မဲရံုမႉးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲပံုးကိုေဖါက္၍ မဲမ်ားကို စတင္ ေရတြက္ၾကပါသည္။ မဲမ်ားေရတြက္သည့္အခါ ပယ္မဲ၊ ထပ္မဲ စသည္တို႔ကို ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ၊ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပန္အလွန္စီစစ္ျခင္း၊ ပယ္မဲ ျဖစ္/မျဖစ္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းစသည္ျဖင့္ မဲမ်ားကို ေရတြက္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲပံုးမ်ားကို ေဖါက္၍ မဲေရတြက္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ကား ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ား၊ မဲရံုးမႉးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕တြင္သာ ေရတြက္ၾကပါသည္။ မဲရံုတရံု တြင္ မဲမ်ားေရတြက္ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ၄င္းမဲရံုတြင္ မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက မဲအေရအတြက္မည္မွ်ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာပံုစံျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္းကို တႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိ မဲရံုမ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မဲမ်ားေရတြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ မိမိတို႔ လိုလား ေတာင့္တေနေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မိမိတို႔ ေပးခဲ့ေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အႏိုင္ရေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ မဲရံုေရွ႕တြင္ ထိုင္၍တမ်ိဳး၊ မတ္တပ္ရပ္၍ လည္းေကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္၍လည္းေကာင္း၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ေနလည္းေစာင္းခဲ့ၿပီ- မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးႏွင့္္ မဲေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း အႏို္င္ရခဲ့ပါသည္။ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးျခင္းႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိေသာ စကားသံမ်ားသည္မဲေပးရာ ေဒသတခုလံုးကုိ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္- မဲဆႏၵနယ္ တခုလံုးအတြက္ ေအာင္ပြဲသတင္းကိုကား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရေပဦးမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္အရွံဳးေၾကညာျခင္း

မဲမ်ားတရံုခ်င္းအလိုက္ ေရတြက္ၿပီးေနာက္တြင္ မဲရံုအသီးသီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရရွိသည့္ မဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ မဲရံုအတြင္း ျပည္သူမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည့္ ဆႏၵမဲရြက္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရံုးသို႕မဲရံုမွတာဝန္ရွိသူက သယ္ေဆာင္ေပးပို႔ပါသည္။ ထုိသို႔ေပးပို႔ရာတြင္ ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသည္ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္အရႈံးကို အျမန္ဆံုးသိရွိရသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ အရႈံးကိုကား အခ်ိန္အနည္းငယ္ေနာက္က်မွ သိရေလသည္။ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သို႕မဲရံု အသီးသီးမွ ေရတြက္ၿပီးေသာ မဲစာရင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းရွိ မဲရံုမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရရွိေသာ မဲမ်ားကို စုေပါင္း ေရတြက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ အရႈံးကိုသိရွိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(သို႔)ကိုယ္စားလွယ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္တို႔ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႔ဆံု ၿပီး မဲအႏိုင္အရႈံးစာရင္းအား ေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာကာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သိရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရပါသည္။

၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္္မရွင္မွ ေၾကညာခ်က္္ ထုတ္ျပန္၍ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အသီးသီးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းႏွင့္တကြ ၄င္းတို႔ ရရွိေသာမဲအေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပါထည့္သြင္း၍ ေၾကညာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မည္သူသည္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတင္းစာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ လည္းေကာင္း ေၾကညာပါသည္။ ဆက္လက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာစာတမ္းကို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁)

တႏိုင္ငံလံုးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္အရႈံးသတင္းအား ေကာ္မရွင္သည္ တေန႔လွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ ေျမ (၁ဝ)ခုႏႈန္းခန္႔ေလာက္သာ ေၾကညာေနသျဖင့္ ျပည္သူတို႔မွာ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာၿပီးစီးခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္ေနပါမူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္း အႏိုင္ရရွိသည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ တလေက်ာ္ႏွစ္လနီးပါၾကာမွသာလွ်င္ တရားဝင္ သိရွိရမည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ အႏိုင္ရရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို အျမန္ဆံုး ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္းကို ေစာစီးစြာပင္ သိရွိေနၾကပါသည္။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိသည္ဟူေသာအသံမ်ား ဖံုးလႊမ္း သြားကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပို၍ပို၍ တိုးလာပါေတာ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွးမွိန္ခဲ့ရေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္သည္ကား ျပည္သူတို႔၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်း၊ မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွ ေပၚထြက္ လာခဲ့ေပၿပီ။

ထုိသို႔ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္အရႈံးသတင္းအား ေၾကညာရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ မဲဆႏၵ (၃၉၂)ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း(၈ဝ)ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုက ဤမွ်ပမာဏျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ႀကီးမႉးက်င္းပေပးခဲ့သည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တခဲနက္ ေထာက္ခံေၾကာင္းကို ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိ ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ (၁၊ ၇၊ ၉ဝ)ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ (၈/၉ဝ)အရ မဲဆႏၵနယ္(၄၈၅)နယ္မွ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူဦးေရ(၂ဝ၈၁၈၃၁၃)(သန္းႏွစ္ဆယ္၊ ရွစ္သိန္း၊ တေသာင္း၊ ရွစ္ေထာင္၊ သံုးရာတဆယ့္သံုး)၊ လာေရာက္မဲေပး သူဦးေရ (၁၅၃၁၂၅၂၄) (တဆယ့္ ငါးသန္း၊ တသိန္း၊ သံုးေသာင္း၊ ႏွစ္ေထာင့္၊ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္ေလး)ရွိၿပီး၊ ခိုင္လံုေသာဆႏၵမဲစုစုေပါင္း (၁၃၂၅၃၆ဝ၆) (တဆယ့္ သံုးသန္း၊ ႏွစ္သိန္း၊ ငါးေသာင္း၊ သံုးေထာင့္၊ ေျခာက္ရာေျခာက္)ရွိကာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခိုင္လံုေသာ မဲဆႏၵေပါင္း (၇၉၃၄၆၂၂) (ခုႏွစ္သန္း၊ ကိုးသိန္း၊ သံုးေသာင္း၊ ေလးေထာင့္၊ ေျခာက္ရာ၊ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္)ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခိုင္လံုေသာဆႏၵမဲ (၅၉.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိျခင္းအေၾကာင္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိပါလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီကို အာသာ ငမ္းငမ္းရယူလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျပင္ အဖြဲဲ႔ခ်ဳပ္၏အဓိကမဟာမိတ္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာပါတီ(၂)ပါတီအနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုုစုေပါင္း(၃၉၆)ဦးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိလိုက္သည္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာပါတီအဖြဲ႔အစည္းစုစုေပါင္းမွာ (၂၇)ပါတီျဖစ္ၿပီး တပါတီခ်င္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၃၉၂)ဦး
၂) ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲဲ႔ခ်ဳပ္ (၂၁)ဦး
၃) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁၁)ဦး
၄) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (၁ဝ)ဦး
၅) မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ (၅)ဦး
၆) အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (၄)ဦး
၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ (၃)ဦး
၈) ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၃)ဦး
၉) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ (၃)ဦး
၁ဝ) ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၃)ဦး
၁၁) ကယားျပည္နယ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂)ဦး
၁၂) ကယန္းအမ်ိဳးသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂)ဦး
၁၃) ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (၂)ဦး
၁၄) နာဂေတာင္တန္းေဒသတိုးတက္ေရးပါတီ (၂)ဦး
၁၅) တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂)ဦး
၁၆) ကမန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁)ဦး
၁၇) ကရင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁)ဦး
၁၈) ဒီမိုကေရစီပါတီ (၁)ဦး
၁၉) ဒီမိုကရက္တစ္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရႏွင့္ ေက်ာင္းသာေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (၁)ဦး
၂ဝ) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁)ဦး
၂၁) ျပည္ေထာင္စု ဓႏုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ (၁)ဦး
၂၂) ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ (၁)ဦး
၂၃) မရာျပည္သူ႔ပါတီ (၁)ဦး
၂၄) ျမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (၁)ဦး
၂၅) မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (၁)ဦး
၂၆) ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (၁)ဦး
၂၇) လာဟူးအမ်ိဳးသားဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (၁)ဦး
၂၈) တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၆)ဦး ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment