ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျပည္သူ႕ဆႏၵမ်က္ကြယ္ျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း

Type your summary here

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (ဖ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NATIONAL LEAGUE FOR DEMOCRACY
အမွတ္(၉၇/ခ) အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

စာအမွတ္။ ။ ဝ၄၁/စည္း (စည္းရံုး)/၉၉
ရက္စြဲ ။ ။ ၁၄၊ ၆၊ ၉၉

အေၾကာင္းအရာ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားမျပဳေတာ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

၁။ ပူးတြဲေဖၚျပပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား လံုးဝ ကိုယ္စားမျပဳေတာ့သည့္ (လံုးဝကိုယ္စားမျပဳၾကေတာ့သည့္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

၂။ (၁၁၊ ၆၊ ၉၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

(ပံု)
ေအာင္ေရႊ
ဥကၠဌ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ျဖန္႔ေဝျခင္း
(၁) သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
(၂) ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မ်ား၊
(၃) ဥကၠ႒၊ ပါတီစံုဒီမိုုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္၊
(၄) ရံုးလက္ခံ၊

ပူးတြဲလႊာ
ပဲခူးတိုင္း
ဦးတင္အုန္း ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
ဦးေသာင္းစိန္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးထြန္းေရႊ မိုးၫိုျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

မေကြးတိုင္း
ဦးလွစိုး မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးသိမ္းၾကည္ ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ရန္္ကုန္တိုင္း
ဦးစိန္ဝင္း ဒလျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
ဦးထြန္းအံုး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
ဦးၾကည္ဝင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
ဦးတင္ထြန္းေမာင္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးေစာေက်ာ္စိန္ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
ဦးစံတင္ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးေနဦး လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
ဦးျမလႈိင္ တြံေတးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ေဒၚခင္ေအးျမင့္ ရင္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
ဧရာဝတီတိုင္း
ဦးတင္ဝင္း က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးသန္းထြန္း ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးစိုးမင္း ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
ဦးသန္းဝင္း သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

No comments:

Post a Comment