ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေကၤတမွာ ခေမာက္ျဖစ္သကဲ့သို႕အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏို္င္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခေမာက္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ျပည္သူ၊ ျပည္သူႏွင့္ ခေမာက္ ခြဲျခား၍ မရေအာင္ပင္ ညီၫြတ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္အားကိုးၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီမွတ္တိုင္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္အား ႏွစ္သက္ေထာက္ခံၾကသည္။ ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ခြဲျခား၍မရေအာင္ပင္ တသားတည္း တထပ္တည္းက်လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ထုိ ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚတြင္ ယံုၾကည္ၾကသည္၊ အားကိုးၾကသည္၊ ေမတၱာထားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံအားေပးၾကရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏က႑သည္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖၚေဆာင္လိုေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထု၏ဆႏၵကို ေလးစားေသာအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေမတၱာထားမႈတို႔ကို မနာလိုမရႈစိမ့္ျဖစ္ေသာ အာဏာပိုင္တို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာေအာင္ ဖမ္းဆီးခဲ့၏။

ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္၏။ အာဏာပိုင္တို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္ကား ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵမွန္သမွ်ကို ဆန္႔က်င္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆန္႔က်င္ေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားခ်စ္ခင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအား ယံုၾကည္အားကိုးေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ပံုေပးခဲ့ၾကေပသည္။

No comments:

Post a Comment