ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ(၁ဝ)ႏွစ္ခရီးအားမာန္၊ ေဒဝတာၿငိမ္းခ်မ္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သမိုင္းဦးကာလက လူ႔အႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ သဘာဝအရိုင္း၏ ျပဳသမွ်ကို ႏုခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တဆင့္ဆင့္တေရြ႔ေရြ႔ တိုးတက္ႀကီးထြားလာသည္။ လူသားအား မာန္ႏွင့္ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ား၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ယင္းဘဝအေျခကို လူသားသည္ ေမွာက္လွန္ လွည့္ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔လွ်င္ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ (Revolution) နိယာမအရ လူသားသည္ လူ႔ ေလာကကို တသီးတျခားထူေထာင္ကာ သမိုင္းဘီးကို တပတ္ၿပီးတပတ္ လိွမ့္လာခဲ့သည္။ ေခတ္၊ စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား လူသားအားမာန္ကိုပင္ အရင္းတည္၍ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအခ်ိန္ကာလမွစ၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာကာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက အအုပ္စိုးခံလူမ်ားစုႀကီးကို ျခယ္လွယ္လႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္း၊ အအုပ္စိုးခံလူမ်ားစုတို႔မွ တြန္းလွန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ရျခင္းျဖင့္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး (Social Revotion) ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး လူသားဘဝလူမႈအေဆာက္အဦသည္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိိဳးတို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ခဲ့ေတာ့ သည္။ သမိုင္းဦးဘံုေျမ၊ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပိုင္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္-စသည့္ ေခတ္ႀကီးမ်ားေနာက္တြင္ အရင္းရွင္၊ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္အားျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ႏို္င္ငံ ကြန္ျမဴနစ္နိဂံုးသို႕ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ လူသားကမၻာ လူမႈအေဆာက္အဦတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္ေျပာင္းလဲျခင္း က်ဆံုးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေစျခင္းတို႔အရ ရပ္တည္မႈမ်ား ေပၚေပါက္သည္။

သို႕ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ေအာင္ျမင္ေစျခင္းတို႔၏အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ယင္းႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔၏ လူသားသဘာဝ၊ လူမႈအေဆာက္အအံုႀကီးတခုလံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမႈ/အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေစမႈ၊ လူသားအခြင့္အေရး လြတ္လပ္ေစမႈ/မလြတ္လပ္ေစမႈ- စသည့္ အားသာခ်က္/အားနည္းခ်က္တို႔ အေပၚမူတည္ျပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္အခ်ိဳ႕တို႔ ေမွးမွိန္က်ဆံုး၍ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အခ်ိဳ႕သည္ လူသားထုႏွင့္ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု၏ လက္ခံက်င့္သံုးမႈအရ ကမၻာ့ေရွ႕တန္းကို ေရာက္ရွိလာသည္။

ထိုသို႕ျဖစ္တည္မႈ/က်ဆံုးမႈတို႔၏ အဓိကအက်ဆံုးအေျခခံအေၾကာင္းရင္းသည္ လူ႔အေရး ကိစၥအေပၚ အဓိက မူတည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားသည္ မိမိတို႔၏ဘဝ လြတ္လပ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မရွိေသာ ဖိႏိွပ္စိုးမိုးမႈဘဝကို လက္မခံ၊ ယင္းကိုျဖစ္တည္ေစေသာ စနစ္ႏွင့္ေနရာေဟာင္းကို အျမဲ တြန္းလွန္လ်က္ ထိုလမ္းေဟာင္းကို ဦးမတည္ စြန္႔ခြာကာ ေနရာသစ္ကိုပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ လမ္းသစ္ ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ လူမႈဘဝမ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္တိုး တက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကမၻာ့လူ႔အေဆာက္အအံုၾကီး၏ လူူမႈေနရာသစ္ဟုပင္ ေခၚရမည္ျဖစ္ေသာ လူမႈေဘာင္၊ လူမႈႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား ျပည္သူတို႔အတြက္ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရစနစ္ (Government of the people, by the peoople, for the people) ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ထြန္းကားက်င့္သံုးေသာ လူမႈေဘာင္၊ လူမႈႏိုင္ငံ၊ လူမႈကမၻာပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာကားယေန႔ ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ ျမန္မာျပည္သူလူထုအထူးလိုလားႏွစ္သက္္ အေကာင္ထည္ေပၚေစလိုေသာ လူမႈဘဝအေဆာက္အအံု၊ တနည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္အိမ္မက္ ဟူသည္ကား အဘယ္အရာနည္း။ ထိုအနာဂတ္အိမ္မက္မ်ိဳး ျဖစ္တည္ေစရန္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့ေသာ အတိတ္ ေနာက္ခံစနစ္ကား အဘယ္တို႔နည္း။ အေကာင္အထည္ေပၚေစလိုေသာ အနာဂတ္အိမ္မက္သည္ ေပၚထြန္း ျဖစ္တည္လာမည္လား ေမးခြန္းမ်ားထုတ္၍ အေျဖရွာအေကာင္အထည္ ေဖၚရမည္ျဖစ္သည္။

အမိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားညီအကိုမ်ား ျပည္သူလူထုမ်ားတို႔၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းတို႔ရင္းႏွီး၍ ဇြဲ၊ ဝီရိယ၊ သတၱိ အျပည့္အဝႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္မႈအရ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံဘဝမွ လြတ္ခဲ့ရသည္။ “ဒီမိုကေရစီဝါဒ သာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္တယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္၊ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္တခုမွ် ေဖၚျပပါ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ ဥေပဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ဟူသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereign Power) အပိုင္းတြင္ ဗ်ဴရိုကေရစီ၊ ၾကိဳးနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကြ်န္ပညာေရး၊ အရင္းရွင္စီးပြားေရး ဟူသည္ တိုက္ခိုက္ေဝဖန္မႈမ်ားရိွသည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုက္သင့္ေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ရိွခဲ့သည္။ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပဓိရုပ္အဆင့္မွာလည္း မနိမ့္ပါးခဲ့။ ေဒသအတြင္း ထိပ္တန္းအဆင့္မွာရိွခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဖယ္ဒရယ္မႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေသာကာလ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာကာလ-စသည့္ျဖင့္ တပါတီအုပ္စိုးေသာေခတ္၊ တနည္း အားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုးေသာ စနစ္ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူလူထု ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ လြတ္လပ္မႈမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္။ ဒီမို ကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးစနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းစနစ္ တို႔၏ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲျခင္း၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးထြားလာေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတဦးခ်င္း၏ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတန္ဖိုး ဥပဓိရုပ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းနိမ့္က်ယိုယြင္းလာခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပဓိရုပ္မွာလည္း သုညေအာက္သို႕ ထိုးဆင္းခဲ့ပါေတာ့သည္။

၄င္းအျပင္ အဂတိ(၄)ပါးကိုအေျခခံေသာေၾကာင့္ ဥပေဒဥပဓိရုပ္ (Legal Personality) အားနည္းမႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား- စသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီ ရင္ေရး၊ လူမႈေရး အားလံုးေသာ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွာ ႀကီးမားသည္ထက္ ႀကီးမားလာခဲ့ ရသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပကတိသရုပ္ႏွင့္ကင္းျပတ္သြားသည့္ တိုးတက္မႈပိတ္ဆို႔မာေၾကာေသာ လူမႈစနစ္သို႕လံုးလံုး ဆိုက္ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္သြားၿပီးတႏိုင္ငံလံုးရွိ လူ ထုလူတန္းစားအသီးသီးတို႔၏ လူမႈေတာ္လွန္ေရး(သို႔မဟုတ္) လူမႈေပါက္ကြဲမႈႀကီးသည္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအျဖစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္အား တြန္းျဖိဳမႈႏွင့္အတူ ႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ခန္႔ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးတို႔ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ေရွ႕တန္းတင္ ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ အာဏာ (People's Power) တည္ေဆာက္ေပၚထြန္းေရး အေျခခံအစစ္အမွန္ကိုလည္း “ဒို႔အေရး” အျဖစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ ျပိဳက်ခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ (၁၈၊ ၉၊ ၈၈)ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ျပန္သည္။ ျပည္သူလူထု အံုၾကြမႈႀကီးကိုလည္း တရားလက္လြတ္ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္း သားျပည္သူတို႔၏ အသက္ေသြးတို႔ စြန္းခဲ့ရသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ စစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဟု အမည္သညာျပဳကာ တိုင္းျပည္ အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

စစ္အုပ္စုသည္ အာဏာရယူၿပီး မေရွးမေႏွာင္းပင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာသည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ (၂၇၊ ၅၊ ၉ဝ) ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုပင္ အမွန္ပင္ ေအာင္ျမင္စြာလည္း က်င္းပေပး ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယင္းပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၉၃)ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသ၍ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလွည့္ အေျပာင္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၏ လိုအပ္မႈေတာင္းဆိုခ်က္အရလည္းေကာင္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ လည္းေကာင္း၊ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း ေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မဲဆႏၵနယ္ (၄၄၇)ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္ (၃၉၂) ေနရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၈ဝ)ေက်ာ္ခဲ့ေပသည္။

သို႔လွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႀကီးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား တခဲနက္ ေထာက္ခံအားေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုကယံုၾကည္အားထားဆံုး ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းျပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ လိုလားေတာင္းတ ေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း ထင္ရွားသည္၊

သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္အာဏာကိုသိမ္းယူထားေသာ စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မႏွစ္မ်ိဳ႔သည့္အခါ ၄င္းတို႔ ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႕ျဖစ္မလာေသာအခါ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္၊ ျပည္ သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆႏၵတို႔ကို ဆန္႔က်င္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆံုးရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားပါတီအသီးသီးတို႔မွ ေရြး ခ်ယ္ခံထားရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးမွာ အဓိက က်သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတာဝန္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၌ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာမည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရး၏သဘာဝ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း(၂)ပုဒ္မ(၃)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာင္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု တိက်စြာျပ႒ာန္းထားပါေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ကိုေခၚယူဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဂႏၶီီခန္းမတြင္ (၂၈/၂၉၊ ၇၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ အစည္းေဝးတရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္(၂၇၊ ၇၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁/၉ဝ) ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက တုိင္းျပည္သို႕လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကတိမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ေသြဖည္ လွည့္ဖ်ားရာေရာက္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကား ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ပ်က္ျပယ္ေစရန္ အစီအစဥ္ျဖင့္ စနစ္တက် ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ေၾကညာ၍ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔မွာ လံုးဝဥႆံုမကိုက္ညီေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို (၉၊ ၁၊ ၉၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပန္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႕တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ(၇)ခ်က္ျဖစ္ေသာ-
• ပြင့္လင္းရိုးသားမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားလိုက္နာေရး၊
• တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
• ၿငိမ္းခ်မ္းေခ်ာေမြ႔ေသာနည္းကို အသံုးျပဳေရး၊
• အာဃာတကင္းစင္ေသာ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္မႈကို ေရွ႕ရႈေရး၊
• အျပန္အလွန္ေလးစားေရး၊
• အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊
• အျပန္အလွန္နားလည္္မႈရရွိေရးတို႔ႏွင့္ အညီလည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
• အမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ အေျခခံဥပေဒကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲရန္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အမိန္႔အမွတ္(၁၃၊၉၂) အပိုဒ္(၄)(က) တြင္“ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာ၌ အေျခခံရမည့္မူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပရမည္”ဟု ဆိုထား သည့္အတိုင္း အေျခခံမူမ်ားေရးဆြဲရန္သာျဖစ္သည္။

၄င္းျပင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ လံုးဝတာဝန္ရိွၾကသည့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ေပးလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ၾက။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၁၅၏၂၄%)ခန္႔သာရိွသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ညီလာခံ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္မညီေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
(က) ညီလာခံဦးတည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဟုတ္ျခင္း၊
(ခ) ျပည္သူလူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထာဝစဥ္ အနည္းစုျဖစ္ေနျခင္း၊
(ဂ) ေခါင္းစဥ္ပါအခန္းမ်ားကို မေဆြးေႏြးမီ အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကိဳတင္လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္း၊
(ဃ) စာတမ္းမ်ားကိုျပဳစုတင္ျပရာ၌ လြတ္လပ္မႈမရိွျခင္း။ အာဏာပိုင္မ်ားျပင္ဆင္ေစလိုသည္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေပးရျခင္း၊
(င) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အမ်ားအျပားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊
(စ) အစုအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခြင့္မရိွျခင္း၊
(ဆ) ညီလာခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ မခ်မွတ္ထားပဲ အလွည့္က်သဘာပတိအဖြဲ႔ကို စာတမ္းမ်ားအား သံုးသပ္ေထာက္ျပရန္တင္ျပရျခင္း။
(ဇ) ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခ်ရာ၌အေျခခံမူမ်ားသာမက အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ျခင္း၊
(စ်) ညီလာခံက်င္းပေရး အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္မထားျခင္း၊
(ည) အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပစဥ္က အစုအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ညွိႏႈိင္းမႈမရိွဘဲ ဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
တဖန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသာားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုစြာတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳေသးမီ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အေသးစိတ္ အေျခခံရမည့္ အေျခခံမူ(၁ဝ၄)ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအစဥ္လုိက္ ေခါင္းစဥ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တို႔က ေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳရေသးမီ ၾက့ံဖြတ္အသင္းဝင္မ်ားက ညီလာခံျပင္ပတြင္ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ၾကိဳတင္၍ အဆိုတင္ သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီ္လာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အၾကံျပဳခဲ့ပါေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ (၂၈၊ ၁၁၊ ၉၅) ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ထံ “-မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္သည့္အထိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီ လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳေသးပဲ ေစာင့္ဆုိင္းေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း-”စာေရးအေၾကာင္းၾကား၍ ညီလာခံမတက္ေသးပဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေစာင့္ဆိုင္းသည္ကို ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက တဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ညီ္လာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္လည္း စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ (၂၆၊ ၄၊ ၉၁)အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ ပုဒ္မ(၅)(ည)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ(၁ဝ)(က)ျဖင့္လည္းေကာင္း မတရားဖမ္းဆီး ထိမ္း သိမ္းခဲ့သည္။ ေခ်ာ့၍တမ်ိဳး ေျခာက္၍တဖံု တလြဲေျပာဆိုျခင္း ေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ား စသည့္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ဤသို႔ပင္လုပ္ေဆာင္သည္။

ဤကဲ့သို႔အခက္အခဲမ်ားအတြင္းမွပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အေရအတြက္အရ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ေနရာမ်ားကိုရရွိခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္အတူ မြန္မ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔၊ ဇိုမီးမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္တို႔ကပူးေပါင္း၍ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကိုေရွးရႈကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီကို (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

တဖက္တြင္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာကိုကိုင္တြယ္ထားသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒကိုလံုးဝအေလးမမူ၊ ဂရုမျပဳပဲ၊ ေပးထားေသာကတိ ကဝတ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို အေလးမမူ ျပည္သူလူထုအေပါင္း၏ သိကၡာကို ခ်ဳိးႏွိမ္လ်က္ မ်က္ ကြယ္ျပဳ လ်စ္လ်ဴရႈသည္။ ၄င္းအျပင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအသီးသီးမွ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရိုးရိုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ (၆၊ ၉၊ ၉၈) ရက္ေန႔မွစ၍ အာဏာကို အလြန္ အကြ်ံအသံုးျပဳလ်က္ တရားဥပေဒမဲ့ထပ္မံကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ေနထိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္တို႔ကိုပင္လိုက္လံေႏွာက္ယွက္ မတရားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယခုထက္တိုင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားဆဲရွိသည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ေရးျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမိမိတို႔ တိုင္းျပည္တြင္ေပၚထြန္းလာရန္ မိမိတို႔၏ ႏွလံုး သည္းပြတ္မွ ျဖစ္တည္ေသာ စိတ္ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အျပစ္ကိုမွ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္သည္မဟုတ္ေပ။ ျမင့္ ျမတ္ေသာအမ်ားအက်ဴိး၊ တိုင္းျပည္အက်ဴိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၄င္းအာဏာပိုင္မ်ား၏-
• စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းေရးကို မလိုလားျခင္း။
• ျပည္သူလူထုက လံုးဝအလိုမရွိသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္းရွည္ေစလိုျခင္း။
• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစျခင္း။
• ျပည္သူလူထုအားလမ္းလြဲသို႔ပို႔ေနျခင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ေနျခင္း။
• အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစျခင္း။
• ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္း။
• တိုင္းျပည္တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔အတြက္စြမ္း ေဆာင္ရည္မျပည့္ဝျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အမိႏိုင္ငံေတာ္မွ စိတ္မေအး ဖြယ္ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ားသို႕ေရွးရႈေနသည္။ ထုိအႏၲရာယ္ ဆိုးမ်ားမွ အျမန္ဆံုးကင္းလြတ္ လ်က္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ေစရန္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားတို႔သည္ တရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက နစ္နာ ခ်က္မ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အျပန္အလွန္အေပးအယူလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမည့္အစား တားဆီးျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ စစ္အင္အားကိုသံုး၍ ဖိႏွိပ္ျခင္းနည္း မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္သာ ျဖစ္သည္။” “စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံသာ ျဖစ္သည္။”ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံ ေရးသိပံၸပညာႏွင့္ စစ္ပါရဂူမ်ားက အခိုင္အမာအသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာကလည္း လက္ခံက်င့္ သံုးသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔တုိင္းျပည္မွစစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလိုအေလ်ာက္ (ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ရယူရန္မလိုအပ္) အုပ္စိုးထုိက္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေပၚတြင္ ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ထင္မွတ္မွားကာ တိုင္းျပည္ကို တာရွည္စြာအုပ္းစိုးခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ဆက္လက္အုပ္စိုးရန္လည္းၾကံရြယ္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ပင္ရိွၾကေပသည္။
ယေန႔ေခတ္သစ္ကမၻာႀကီး၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာျပည္သူ႔ဆႏၵကိုေလးစားရန္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးအနက္ထားရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ခံရေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္အညီ တေသြမတိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္ သူလူထုအေပါင္းတို႔၏ အထူးလိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုစြာငံုယူထား ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Political Act) ကို လိုက္နာက်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလိုအေလ်ာက္ အုပ္စိုးထိုက္သည္ဟုယူဆခံယူေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ မွား ယြင္းေသာအယူအဆႏွင့္ ဒီိမိုကေရစီေရးကိုအေကာင္အထည္ ေဖၚလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမွ ေပၚေပါက္လာေသာအၾကပ္အတည္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအစရိွသည့္ အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္း က်ဆင္းေနမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးကယ္တင္ျပဳျပင္ရန္အထူးပင္လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္လည္းေကာင္း တစိုက္မတ္မတ္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ပိုမို၍ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (၈၊ ၁၂၊ ၉၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ေသာ-
• တိုင္းရင္းသားမ်ားေရးရာေကာ္မတီ
• ဘ႑ာ၊စီးပြား၊ကုန္သြယ္ေရးရာေကာ္မတီ
• ပညာေရးရာေကာ္မတီ
• ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးရာေကာ္မတီ
• အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ
• လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ
• ကာကြယ္ေရးရာေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ ။

၄င္းေနာက္ ေဖၚျပပါ ေရးရာေကာ္မတီကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။
လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း -လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအသြင္ ေျပာင္းလဲရာ၌ ျပည္သူလူထုပါဝင္ဆင္ႏႊဲဲေရးသည္ က်မတို႔ေခတ္တြင္ အဓိကထားရမည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ သည္။ လူ႔ဘဝတန္ဖိုးကို အာဏာထက္ပို၍ဦးစားေပးၿပီး၊ လြတ္လပ္မႈကို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈထက္ပို၍ အေလး ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္သာ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲဲေရးကိစၥကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤစံနမူနာအရ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီရရွိရန္ႏွင့္ ျပည္ သူလူထုအမွန္တကယ္ အခြင့္အာဏာရရွိရန္လိုအပ္၏။ ယင္းသို႔ရရွိသြားေသာအခါတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတို႔သည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါင္းစပ္သြားၿပီး လူသားအားလံုးကို တန္ဖိုးထားကာ ထြက္ေပၚႏိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းပကားအမ်ိဳးမ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခ အေနကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္-ဟု ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆို္င္ရာ ကမၻာ့ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးသို႕အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတင္သြင္းေသာ စာတမ္းပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အညီ တိုင္းျပည္၏ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲလာေစေရးအတြက္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။

တနည္းအားျဖင့္ အေျခခံအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏႊဲဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္သည္ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း (General Crisis) မ်ားႏွင့္အတူ ကပ္ဆိုက္လုနီးနီး အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိေနၿပီဟူေသာ ပကတိျဖစ္တည္ေနမႈကို အစြဲ အလမ္းကင္းၿပီး ရိုးသားေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရင္း တိုင္းျပည္ကို အေျခအေန ဆိုးမွ ဆြဲထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းျပင္ “ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ တည္ေဆာက္ေရးစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တဆက္တည္းပါပဲ။ တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္ကိုလုပ္ခ်င္လို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံကို တည္ ေဆာက္ခ်င္လို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးႀကီးကို ဆင္ႏႊဲဲေနရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု(၅၂) ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ကိုပါ တပူးတြဲတည္း စိုင္းျပင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ ၾကိဳးစားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အရာရာသည္ ညတြင္းခ်င္း ေျပာင္းလဲမသြားႏိုင္။ သီးျခားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လက္ခံထားပါသည္။

ယေန႔ကာလ ျဖစ္တည္ေနေသာတိုင္းျပည္အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ေတာင္တက္ၾကိဳးျဖင့္ တြဲခ်ည္ထားသည့္ ေတာင္တက္သမားတစုပမာ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါသည္။ ေတာင္ေပၚသို႔အတူတူ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ နည္းျဖစ္သည့္နည္းတူ ေခ်ာက္ထဲသို႔လည္း အတူတကြ က်သြားႏိုင္ပါသည္။ ေဘးဆိုးႀကီးမက်ေရာက္ေစရန္ တားဆီးရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ထိပ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသို႕ အေရာက္သြားႏုိင္ေရး၊ တက္လွမ္းႏိုင္ေရးသည္လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား ျပည္သူမ်ားတို႔တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာခံယူခ်က္၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး၊ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ ရုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပံုကို သိျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း အသစ္တဖန္နားလည္းသေဘာေပါက္ဖို႔ ယေန႔အခါ အလြန္ တရာအေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။ အရာရာတို႔သည္ ဤမွ်ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္မျဖစ္သင့္ ၾကေတာ့သည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔အုပ္စိုးသူ လူတစု၏ ကိုယ္ကိ်ဳးၾကည့္ဝါဒ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ကယ္တင္ရွင္သဖြယ္ ထင္မွတ္မွားကာ စစ္အျမင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ကို အလိုအေလ်ာက္ အုပ္ ခ်ဳပ္ထိုက္သူမ်ားဟူေသာ အယူအဆမွားတို႔ကို အေျခခံလ်က္ ေပၚလစီေရးဆြဲရန္ တိုင္းျပည္ကို ဆက္ လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထိုက္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ နည္းလမ္းသစ္ျဖင့္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ရန္ အထူး လိုလားပါသည္။ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ခ်ိန္ကိုက္လ်က္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား၊ (Capacity for rapid adaptation and fast flexibility) ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔ဆက္၍ အခ်ိန္မျဖဳန္းႏိုင္ပါ။ မနက္ဖန္ဆိုလွ်င္ အေျပာင္းအလဲေတြ တရွိန္ထိုးမ်ားျပားေနတဲ့ ကမၻာႀကီးအတြင္း သည္ထက္ ေနာက္က်သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သန္ဘက္ခါဟူ၍ မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္မလာပဲ ေနေကာင္းေနမည္လည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔အခါသမယသည္ကား ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္မွာ (၁ဝ)ႏွစ္သက္တမ္း ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူအေပါင္းတို႔က ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တခဲနက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ တိုင္းျပည္၏ တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားပါတီအသီးသီးတို႔မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီစြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရေသးပဲရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ ကတိမတည္၊ တာဝန္မေက်၊ ဥပေဒမေလးစား၊ ျပည္သူကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ မိမိႏွင့္တကြ ေသာ အစုအဖြဲ႔အက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီေရးအား ဟန္႔တားဖိႏွိပ္ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည္။ ရိုးသားမႈႏွင့္ ေတာ္တည့္ ေျဖာင့္မတ္မႈ (Honesty and Intergrity) အလ်ဥ္းမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုသာ ထပ္ျပန္ တလဲလဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

လူထုလူတန္းစားအသီးသီးမွာစားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးမွာ အထူးနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးႏွိမ္ခံေနရသည္။ အရာ ရာတြင္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးတုန္႔ဆိုင္းလ်က္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြာျခားမႈ (ြမသတအ့ ြေစ)ကို ႀကီးစြာခံစားေနၾကရသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ (Military Depotism) ခံယူခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ စိတ္ထဲတြင္လက္ခံယူထားေသာအယူ (Preconcieved Nation) အရလည္းေကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ဝါဒစြဲၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း(Preset Thinking) အရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အစစအရာရာတြင္ ငါ႔ျမင္းငါစိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထုမွာ ဒုကၡႀကီးစြာၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ထိုသို႔လွ်င္ စစ္အာဏာပိုင္တုိ႔သည္ မီးဆိုေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို သာယာၾကည္ႏူးစရာဟု ျမင္ကာ တိုးဝင္ေသာ ပိုးဖလံပမာ မာယာ၏လွည့္ဖ်ားမႈကိုခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မီးဆိုေသာ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္အပူကို အဟုတ္ဟုထင္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ႀကီးတပင္ကို လူတေယာက္ဖက္တြယ္ေန ထားျခင္းျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ယင္းလူသည္ သစ္ပင္ႀကီးက သူ႔အားဆြဲထားသည္ဟု ေအာ္ဟစ္ေနသည့္ပံုျပင္ ပမာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ သူက သစ္ပင္ကို ဖက္တြယ္ထားပါလ်က္ ယင္းအလုပ္ကို သစ္ပင္က သူ႔ကို ဆြဲထားျခင္းဟု ေအာ္ေနျခင္းမွာလည္း မာယာ၏လွည့္ဖ်ားကို ခံေနရျခင္းလား။ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ (အတၱိဟိတာယ)၊ မိမိခ်မ္းသာေရးအတြက္ (အတၱသုခါယ)၊ မိ္မိကို တပါးသူတို႔မွ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈအတြက္(အတၱဟိတာယ)တို႔ ရယူလိုမႈအရ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလား၊ တခုခု သို႔မ ဟုတ္ သံုးခုစလံုး ကပ္ၿငိေနသည္ျဖစ္ေပသည္။ အျမင္မွား၊ အစြဲမွားမ်ားကို အျမန္ဆံုးစြန္႔ခြာသင့္သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လူအမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ (ဗဟုဇာနယ-ဟိတာယ)၊ လူအမ်ားခ်မ္းသာမႈအတြက္(ဗဟုဇာနယသုခါယ)၊ ေလာကလူသား ညီၫြတ္ ေကာင္းစား ေရးအတြက္(ေလာကႏုကပၸယ)တို႔ကို အစဥ္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အမ်ားအက်ိဳး၊ ျပည္သူႏွင့္ တကြေသာ တိုင္းျပည္အက်ိဳးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမည္သည္။ ဤအျမင္တို႔သည္ကား ေလာက အျမင္၊ ဓမၼအျမင္တို႔ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတၱအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔၏ ပြိပကၡအသြင္သည္ ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႔ေနရသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓမၼနိယာမ၊ ေလာကနိယာမတို႔၏သေဘာအရ ဗဟုအက်ိဳးတရားသည္ ေအာင္ပြဲမုခ်မေသြရမည္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတို႔ အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားသို႕က်ေရာက္သြားေစႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကိုမွ် ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္-

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း၊ ျပည္သူလူထု သေဘာဆႏၵ ႏွင့္ လံုးဝေလ်ာ္ညီစြာ ေပၚေပါက္ရပ္တည္လာရျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေပၚေပါက္ရပ္တည္လာရ ျခင္းတို႔ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံေက်ာ္လႊားရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵ၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လွပေသာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚ ေပါက္ျဖစ္တည္ေရးအိပ္မက္ကို မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ၊ သတၱိတို႔ကို အရင္းတည္ၿပီး စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၄င္းျပင္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လည္း ဦးတည္ၿပီး အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲသည္လည္း မုခ် ေအာင္ပန္းဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ။

ေဒဝတာျငိမ္းခ်မ္း

No comments:

Post a Comment