ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

လူထုဆႏၵကို ရိုေသၾကပါစို႕- ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ ရဲေဘာ္တဦး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

သကၠရာဇ္(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔ဆို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးစီသည္မွာ (၁ဝ)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဤေရြးေကာက္ပြဲအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်င္းပခဲ့ရသနည္း။ ဤေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ မည္သုိ႔ေသာအက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွခံစားေနရပါသနည္း။ ေနာင္ လာလတံၱ႔ေသာကာလမ်ား၌လည္း မည္သို႔ေသာအကိ်ဳးေက်းဇူး ရရိွခံစားအံ့နည္း။ (၁၉၉ဝ) ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ အတိတ္၊ ပစၥဳန္ပၸန္၊ အနာဂတ္တို႔ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၉ဝ)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာပိုင္တို႔က “မင္းမဲ့ဝါဒီတို႔ေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ ေခတ္ပ်က္ကာလ”ဟု သမုတ္ေခၚဆိုခဲ့ေသာ “ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး”၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္သမိုင္းကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၾကည့္ပါစို႔။ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေထြေထြအၾကပ္အတည္းဟူေသာ ပင္မအေၾကာင္းတရား (သို႔) ႏိုင္ငံေရးေလာင္စာ ယမ္းပံုေပၚသို႕ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ‘မီးပြား’ က်ေရာက္ခဲ့သည့္အခါ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈ သည္ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အေရးေပၚပါတီညီလာခံအား (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႔၌ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအေရးေပၚပါတီညီလာခံ၌ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းက “တပါတီစနစ္ႏွင့္ပါတီစံုစနစ္ လူထုအား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရန္” အဆိုျပဳခဲ့ သည္ဆိုေသာ္လည္း အေရးေပၚညီလာခံက ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္အား ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

ဤအေရးေပၚမဆလ ပါတီညီလာခံအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ပါတီဥကၠ႒ (ႏိုင္ငံေတာ္သမတ) ျဖစ္သူ ဦးစိန္လြင္ သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ ျပည္သူအသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ရက္ ရက္စက္စက္စေတး၍ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ေခ်မႈန္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါ။ ဦးစိန္လြင္၏ သမတသက္တမ္းသည္ (၁၆)ရက္သာ ၾကာခ့ဲပါသည္။ ဦးစိန္လြင္ ၏ေနရာ၌ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ သမတ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္လည္း အစပထမ၌ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္သေဘာတူလက္ခံခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေလ့လာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္”ကိုသာ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ လိုလားေၾကာင္း အခိုင္အမာေဖၚထုတ္ျပသခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵေၾကာင့္ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၁ဝ)ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ မဆလအေရးေပၚပါတီညီလာခံက ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ရပါသည္။

မဆလပါတီသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၄င္းတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတို႔၏အသက္ေပါင္းမ်ားစြာဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အရိွန္အဟုန္ေၾကာင့္သာ ပါတီစုံစနစ္ကိုလက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ မဆလကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရိွ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုအား ေပးသနားခဲ့ေသာ “အခြင့္အေရး”မဟုတ္ပါ။ လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၁)ရက္ေန႔၌က်င္းပေသာ စတုတၱအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက “ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ”အား သံုးလအတြင္းက်င္းပေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္ိိိိ။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္အား ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ မဆလပါတီ၏ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္မႈအေပၚ လူထုသည္ မည္သို႔ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မွာနည္း။ လူထုသည္ တရားမွ်တေသာ ပါတီ စံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ “ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး”ကို ဆက္ လက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ မဆလပါတီကလည္း “ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းျခင္း”ကို လက္မခံခဲ့ပါ။ ဤႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္တပ္သည္။ “ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါမည္”ဟူေသာကတိျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူ၍ နဝတကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နဝတေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္အား ကိုယ္တိုင္ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္ရန္မဟုတ္ပါ။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ပံုုေဖၚတည္ေဆာက္ေပးမည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိသူမွာ “ျပည္သူလူထု”သာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္နက္ကိုင္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ“စစ္တပ္” သည္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုယ္စားျပဳပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၈)ရက္ ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျငမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁/၈၈) တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးေရးအတြက္ နဝတ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္”အား ၄င္းတို႔သည္ တဆင့္ျပီးတဆင့္၊ အေကာင္အထည္ေဖၚေနပါသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနပါသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ရမည့္ တာဝန္သည္ မည္သူ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသနည္း။ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား(ဝါ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို လႊဲအပ္ျပီးျဖစ္သည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး တာဝန္သည္ လူထုက ေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္ေသာ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္” ၌သာရွိပါသည္။ နဝတ/နအဖ အာဏာပိုင္မ်ား၏တာဝန္ မဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအား ကိုယ္စားျပဳပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာ“တပ္မေတာ္”သည္ လူထုက ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္“ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတာဝန္”အား သီးသန္႔ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး”ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏တာဝန္လည္းမဟုတ္ေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္လည္းမရွိေသာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး”ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေေဆာင္ႀကီးခ်မွတ္ခဲ့ေသာ “စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏အေစခံျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံသည္စစ္တပ္၏အေစခံ မျဖစ္ေစရ”ဆိုသည့္အေျခခံမူအား ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ိ။ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုုထံမွ သက္ဆင္းေစရမည္”ဟူေသာအေျခခံမူအား ရုိက္ခ်ိဳးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္“(၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး” ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ရုိးသားမွန္ကန္မႈမရွိပါ။ ေအာက္ပါ ေကာက္နႈတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕က ဤအခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚထုတ္ျပသေနပါသည္။
၁။ (က)“တခ်ဳိ႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကအဓိကမဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအဓိကလို႔ ေျပာတာလည္းၾကားရတယ္။ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ယာယီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရး၊ အာဏာလႊဲျပီး ေတာ့မွဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္ယူေရးရမယ္လို႔လည္း ေျပာတာၾကားရတယ္။ ဒါက ေတာ့ၾကိဳက္တာလုပ္ၾကပါ။”(ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ၂၇-၃-၉ဝ ေန ့၌ ေျပာၾကားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္မိန္႔ခြန္း)
(ခ)“ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုရယူေရးအတြက္ ယာယီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ၍ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် လက္ခံမည္မဟုတ္သည့္အျပင္၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္။” (ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္ေန႔၌ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နဝတ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉ဝ အပိုဒ္ ၂၁)

၂။ (က) “ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔အေျခအေနတြင္ျပည္သူမ်ားကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲၾက ရန္တာဝန္ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။” (နဝတ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉ဝ အပိုဒ္ ၁၂)(ခ) အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေဘာင္ခတ္လုိက္ေသာ “အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး”ဟူေသာဦးတည္ခ်က္အား နဝတ/နအဖ အာဏာ ပိုင္မ်ားကသာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူထုကေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵပါဝင္ခဲ့ျခင္းလံုးဝ(လံုးဝ)မရိွပါ။
(ဂ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္အမ်ိဳးသား ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏(၁၅.၂ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေသာေၾကာင့္ထာဝစဥ္အနည္းစု ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏို္င္စြမ္း” မရိွပါ။ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ခန္႔အပ္ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၈၄.၈ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ“အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏို္င္စြမ္း” ရိွေနပါသည္။

၃။ (က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ(၃)တြင္ “လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းရမည္”ဟူ၍ျပ႒ာန္းပါရိွသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီလႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႔စည္း ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ (နဝတ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉ဝ အပိုဒ္ ၁၂)
(ခ) နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီသည္မွာ (၁ဝ)ႏွစ္ရိွၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အား ေခၚယူေပးျခင္းမရိွရံုသာမက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူႏိုင္မည္ဆိုသည္ကုိလည္း ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း ေျပာဆိုျခင္းမရိွပါ။ (၁ဝ)ႏွစ္ ဆိုေသာ အခ်ိန္ ကာလသည္ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္မက ရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္“အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း”ကို ျငင္းဆန္းလ်က္ရိွေသာ၊ ၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္မရိွေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး”ဆိုေသာ လုပ္ငန္မ်ားအား လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက “ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပါးစပ္ျဖင့္ခ်စ္ျခင္း မဟုတ္”ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ နဝတ/နအဖ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ လူထုကေပးအပ္လိုက္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မရိွေသျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုကေပးအပ္လိုက္ေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ဘဝကို အနစ္နာခံ၍ အဆက္မျပတ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရိွပါသည္။

ဤကဲ့သို႕နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ား၏ (၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အေပၚ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေနပါသနည္း။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး၌ ျပည္သူလူထုသည္တပါတီစနစ္ကို ျဖိဳခ်ခဲ့ပါသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပိဳက်သြားေသာ တပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အစား “ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္” အစားထုိးတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ပီပီျပင္ျပင္မရိွပါ။ အနာဂတ္ ပီျပင္ေရရာမႈမရိွေသာ ႏိုင္ငံအေပၚ ျပည္သူလူထုႏွင့္ႏိုင္ငံတကာက မည္သို႔ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသနည္း။ ဤသို႕ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကင္းမဲ့ေနပါက “ခိုင္မာေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ”ကို မည္သို႔မည္ပံု တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာနည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္း(ဝါ) အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္“လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ လူထု အစိုးရထံ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလႊဲအပ္၍ လူထုႏွင့္ႏိုုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ တည္ ေဆာက္ေရး”ျဖစ္ပါသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ေစရမည္”ဟူေသာ အေျခခံမူႏွင့္ကိုက္ညီမွသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ႏိုိင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရိွႏိုု္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ နဝတ/နအဖသည္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရိွေသာ ယာယီစစ္အစိုးရသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို မည္သို႔ရရိွႏိုင္မွာနည္း။ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ မေရမရာျဖစ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရိွပဲ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုျခင္းသည္“ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္ျခင္း”သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္္ငံေတာ္ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ျခင္းကို ရွင္သန္းႀကီးထြားေစသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွာင္လႊဲျငင္းဆန္ေနသည့္ နဝတ/နအဖ အာဏာပိုင္မ်ားတို႔အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရိွပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ “(၉ဝ)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေကာင္အထည္ေဖၚေပးေရး” အတြက္ နအဖ/နဝတ အာဏာပိုင္တို႔အေပၚ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈအပါအဝင္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူ လ်က္ရိွပါသည္။ မေရရာေသာ အနာဂတ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းလ်က္ ရိွပါသည္။

လူထုကိုတာဝန္ခံရေသာအစိုးရစနစ္ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွင့္ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အား ေရွာင္လြဲ၍မရပါ။ ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလး စားလိုက္နာရန္ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႀကီးက အဖြဲ႔ဝင္အခြင့္အေရးမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရံုသာမက လိုအပ္သလိုအေရး ယူရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရိွပါသည္။ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း အေပၚ ေဝဖန္ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လ်က္ရိွပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အနာဂတ္ အေပၚ ထိပါးပ်က္စီးေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္“(၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးရန္”ပ်က္ကြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားမရိွပါက ျဖစ္ေပၚလာစရာ လံုးဝ(လံုးဝ) မရိွပါ။

နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက“ႏိုင္ငံ၏ သမိိုင္းေနာက္ခံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ ရိွေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္”ဟုေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ဆံုး ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမွာ ျပည္သူလူထုသာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ (၈၈)ခုႏွစ္လူထုဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ (၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္းေကာင္း “ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္”ကိုသာလိုလားေၾကာင္း အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔အခုိင္အမာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၏အေပၚမွေန၍ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လိုျခင္းသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုမွ ဆင္းသက္ေစ ရမည္” ဟူေသာအေျခခံမူကို ရိုက္ခ်ိဳးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

တဖန္ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္အား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္”ဟု ၾကြားလံုးထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာ ထားမ်ားကို တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းပင္ ထုတ္ေဝပိုင္ခြင့္မျပဳေသာ၊ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳေသာ၊ ပါတီေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ခြင့္မျပဳေသာ နဝတ/ နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟုလည္း အခုိင္အမာကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ လူထုေရြးခ်ယ္သည့္လူထုအစိုးရေပၚေပါက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ ေခတ္မီဖြံ႔ ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဟုဆိုေသာ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားအား ၄င္းတို႔ဆႏၵ သေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈ ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ (၈)ႏွစ္ဆိုေသာအခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္လြန္မွသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို မငဲ့၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေနသူသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မဟုတ္ပါ။ ၄င္း တို႔ေခၚယူေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရားရွိသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္ကြက္ေနေသာ နဝတ/နအဖအာဏာပိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အာေကာင္းဆိုသည္ကို သတၱဳခ် အႏွစ္သာရထုတ္ၾကည့္ပါက ျပည္သူ လူထုဆႏၵအား ရိုေသေလးစားျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ နဝတ/နအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာ၊ ဂုဏ္သိကၡာကို အမွန္ တကယ္ ထိန္းသိမ္းလိုပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးရံုမွတပါးအျခား မရွိဆိုသည္ကို အေလးအနက္ ေထာက္ျပတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ။

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ ရဲေဘာ္တဦး

No comments:

Post a Comment