ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ အခါကစ၍ က်င့္သံုးေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လက္ေအာက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ ျပည္သူလူထုမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းကာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ ခဲ့ရသည္။ ထိုမွတဖန္ အာဏာသိမ္း အစိုးရမွ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ေသာ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ) တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္လည္း လူတို႔၏ ေမြးရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ ဆံုးရႈံးေနရၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအေရးအပါအဝင္ က႑စံုတြင္ အဖက္ဖက္မွ အလံုးစံု ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းခဲ့ရေပသည္။

ျပည္သူသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ျပည္သူထံမွ ဆင္းသက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ တပါတီအာဏာရွင္ စနစ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ျပည္သူတို႔မွာ နင္းျပားဘဝသို႕ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မ.ဆ.လ.အစိုးရသည္ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွစ၍ (၄)ႏွစ္တႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ျပည္သူတို႔အား မဲေပးေစခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မဲဆႏၵလာေရာက္ေပးၾကရသည့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွ ာမဲေပးရာတြင္မိမိတို ့ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေရြးခ်ယ္၍ မဲေပးရသည္ မဟုတ္ပဲ မဆလပါတီမွအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ ေပးထားေသာ သူမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံမဲ/ကန္႔ကြက္မဲဟူ၍ ေပးရျခင္းျဖစ္၍ အမွန္စင္စစ္မွာ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား အဆင့္မွ်သာရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ကိုလိုနီေခတ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာတိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ (၁၉၅ဝ)ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ်သာျဖစ္သည္။

(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔လက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္္ေရးရရွိၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သကဲ့သို႕(၁၉၉ဝ) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈလက္ေအာက္မွ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ျပဳ လုပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပမည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္္သာ ျဖစ္ေပသည္။ နဝတ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ ေပၚထြက္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ကား (၂၆)ႏွစ္လံုးလံုး တပါတီအာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈေအာက္ နင္းျပားဘဝသို႕ေရာက္ခဲ့ရၿပီး၊ တဖန္စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္သို႕ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိကာ ျပားသည္ထက္ပို၍ ပိျပားခဲ့ရေသာ အေျခအေနဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ အာမခံေသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာေစရန္ ျပည္သူလူထုႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာရေသာ ရလဒ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ နဝတ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ရလဒ္ မဟုတ္ေခ်။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့လက္ေအာက္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမွ တႏွစ္အတြင္းလံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ နဝတ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည္ကား ယခုဆိုလွ်င္ (၁ဝ)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈမွ ျပည္သူလူထု ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အုပ္စိုးမႈသို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးေခ်။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဟူ၍သာအမည္ေျပာင္းလဲၿပီး ၄င္းတို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္၊ ကတိစကားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပ၍ ေရွာင္ရွားေနေပသည္။ ဤသို႕ ဆယ္စုႏွစ္တခုၾကာျမင့္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးျခင္း မျပဳပဲေနသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္းသာ ရွိေလသည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူတို႔၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းတို႔စေတးၿပီးမွ ေပၚေပါက္လာရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ အလြန္မွပင္ ႀကီးျမတ္လွေပသည္။ ထို႔နည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကလည္း လံုးဝလြတ္လပ္၍ ျပည္သူသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိတို႔သာမက ေနာင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ တာဝန္သိသိေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႕ျပည္သူမ်ား အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းတို႔ျဖင့္ ရင္းၿပီးမွ ထြက္ေပၚခဲ့ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အာဏာပိုင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္မွာ အလြန္ပင္အက်ည္းတန္ အရုပ္ဆိုးလွေပသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားၾကေသာ နဝတ/နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ႒ာန္း၍ လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္၍လည္းေကာင္း၊ ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်၍လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ပုဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကြးေၾကာ္၍လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မွီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနသေယာင္ ရုပ္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ငင္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ ရႈထားသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ တိုင္းျပည္သည္ ေခတ္မွီတိုးတက္ဖုိ႔ ဆိုသည္ထက္၊ လက္ရွိအဆင့္၌ပင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေခ်။ အာဏာရွင္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡဆိုးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဤအေျခအေနမွန္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ဇြတ္တိုး၍လုပ္ေဆာင္ေနပါက ဆံုးရႈံးသည္ထက္ပို၍ ဆံုးရႈံးရမည္သာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာ နစ္နာသည္ထက္ ပို၍နစ္နာၾကေပမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္ လာရျခင္းသာျဖစ္၍ ထိုသို႔က႑အလုိက္ ေပၚထြန္းလာမႈတို႔အား ေကာက္က်စ္၊ လိမ္လည္၊ လွည့္ျဖားေသာ နည္းမ်ိဳးစံုကို သံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတရားေသာဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အာဏာမ်ားသံုး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ မိသားစုဘဝပ်က္ေစျခင္း၊ အသက္ဆံုးရႈံးေစျခင္း-စသည့္ နည္းေပါင္းစံုကိုသံုး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရွာင္ရွား၍လည္းမရႏိုင္ေပ။ အာဏာပိုင္တို႔၏ လက္နက္အားကိုး အႏိုင္က်င့္ မတရားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၏ အနိ႒ာရံုမ်ားအျဖစ္ တင္က်န္ေနၿပီး၊ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား မုခ်မေသြ ေပၚထြန္းလာမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment