ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြါျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေပၚ အာဏာပိုင္တို႕၏ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ ဖိႏွိပ္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြါျခင္း၊
အမ်ိဳးသားၫြန္႕ေပါင္းအစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ေပၚေပါက္လာျခင္း၊


အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကအာဏာပိုင္မ်ားအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း စက္တဘၤာလဆန္းပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၅/၉ဝ)အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ဂႏၶီခန္းမေၾကညာခ်က္စာတမ္း အပုိဒ္(၉)ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ရည္သန္ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကမကထျပဳ၍ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္သြားမည္၊ ထုိအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သို႕ေပးပို႔၍ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းရန္ အဆိုျပဳမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ (၅/၉ဝ)ထုတ္ျပန္ရျခင္းအေပၚ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း ရွင္းလင္းၾကသကဲ့သို႕အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကလည္း ေၾကညာခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕တို႔သည္ အမရပူရျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံု၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သို႕ေဆြးေႏြးသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အာဏာပိုင္တို႔သည္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာၿပီး၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (National Coalition Government of the Union of Burma - NCGUB) ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) (National League for Democracy/Liberated Areas - NLD/LA) ဟူ၍ ျပည္ပ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ကို သိရွိရပါသည္။

နဝတစစ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ေခၚယူက်င္းပေပးျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၄င္းတို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉ဝ) (ေနာက္ဆက္တြဲ-ဗ)ကို အတင္းအၾကပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေစပါသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အသိေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ (၉၊ ၁၁၊ ၉ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉ဝ)ကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ပါေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ေကာ္မရွင္အလုပ္မ်ား မျပီးဆံုးေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရ မည္ဟုညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာပါေတာ့သည္။

(၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (အာဏာေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဥပေဒ) ထြက္ေပၚလာၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔အား ထုိဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းသည္ဟုေၾကညာ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းကို ေၾကညာပါေတာ့သည္။ ထုိမွတဆင့္တုိး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ပါတီမ်ားကိုပင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း (၁ဝ) ပါတီသာလွ်င္ က်န္ပါေတာ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပျခင္းကိုမူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

No comments:

Post a Comment