ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ဦးေအာင္ေရႊမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ ေပးစာမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ(ဃ)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊမွ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ ေပးစာမ်ား

ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ေကာ္မတီ
COMMITTEE REPRESENTING PARLIAMENT
အမွတ္(၉၇/ခ) အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၄/၉၈)

၁) Mandate ဟူေသာ စကားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္(၂) မ်ိဳးရွိပါသည္။ ပထမတမ်ိဳးမွာ လက္တင္ဘာသာစကား MANDARE မွ ဆင္းသက္ျပီး “အထက္အရာရွိက လက္ေအာက္ငယ္သားအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုေစခိုင္းသည့္အမိန္႔” (a command from a supreior to a subordinate ordering him how to act) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဒုတိယတမ်ိဳးမွာ ျပင္သစ္ဘာသာစကား MANDAT မွ ဆင္းသက္ျပီး “ပါတီတခု သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးအားမဲဆႏၵရွင္မ်ားက တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟုယူဆရမည့္ေရြးေကာက္ ပြဲတခုတြင္အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ရလဒ္ေၾကာင့္ ေၾကညာထားေသာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳျခင္း” (permission to govern according to declared policies, regarded as officially granted by an electorate to a particular party or leader upon a decisive outcome of an election ) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
၂) ဤ ဒုတိယအဓိပၸါယ္ေၾကာင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစု (ေ တသမုငညါ ာေျသမငအပ) ရရွိထားသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီအား မိမိတို႔ေၾကညာထားေသာ ဝါဒသေဘာ ထားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက ခြင့္ျပဳျခင္းဟု ဆိုပါသည္။
၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ Mandate အယူအဆအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကရျပီး လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဝါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္အညီသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီက မလိုလားေတာ့လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွလည္း ႏႈတ္ထြက္ေပးၾကရပါသည္။
၄) ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ လူထုအားေပးခဲ့သည့္ ကတိမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တာဝန္ ရွိမႈသည္ Mandate ဆိုင္ရာအယူအဆပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၅) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖယ္ရွားျပီး၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အဓိကေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း (၄၈၅)နယ္ ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၉၂)ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ဤျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ၾကရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံလ်က္ရွိၾကသည္သာမက ထိုသို႔ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္အခါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႕ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္ အာဏာကို လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးအပ္ထားၾကပါသည္။
၆) ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးေကာင္စီထံ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔အား ျပည္သူ လူထုက ေပးအပ္ထားသည့္ Mandate ကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ ဥပေဒအျဖစ္ တရားဝင္ တည္ရွိေနေသာ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၄၇)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၃၄%)ကေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူက်င္းပေပးရမည္။” ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားခ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေနပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ဝယ္တြင္ရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၅၁)ဦးက ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာသည္ (၃၄%)ထက္ မ်ားေနပါသည္။
၇) သို႔ပါ၍ အာဏာပိုင္မ်ားက ဥပေဒကို မေလးစား မလိုက္နာသျဖင့္သာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေခၚယူဖြဲ႔စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္ အားလံုးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီတြင္သာ လံုးဝတာဝန္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအား ထပ္ေလာင္း၍တင္ျပအပ္ပါသည္။


ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
(၁၃၆ဝ)ျပည့္ႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္လဆုတ္ (၈)ရက္
(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္

1 comment:

 1. က်ေနာ္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အေမစုကုိၾကည္ ့ျပိ ငုိခ်င္တာပဲသိတယ္
  သူကုိၾကည္ ့လုိက္ရင္ျမန္မာ လူမ်ဳိး
  ေတြအတြက္လုပ္ေနတဲ ့အေမစု
  သူနဲ ့ဘယ္လိုမွမတန္တဲ ့ေနရာမွာေန ေနရတယ္ သူအေဖသိရင္ဂုဏ္ယူေနမွာေတာ့ေသခ်ာတယ္
  သားတုိ ့နုိင္ငံ ဘယ္ေတာ့လဲ................အေမ
  သားေတာ့ဒီလူေတြကုိစိတ္မေရွေတာ့ဘူး

  ReplyDelete