ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Sunday, March 1, 2009

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

• ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
• ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
• ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေန
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ား
• ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
• (၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့အထိ) ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
• (၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့အထိ) ျပည္ပေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
• ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွထူးျခားခ်က္မ်ား
• နဝတသည္ အာဏာသိမ္းအျပီး (၉)ရက္အၾကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ေန႕တြင္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ”(နဝတ ဥပေဒအမွတ္ - ၄၈၈) ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႕တြင္ “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ”(နဝတ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၄၈၉) ကိုလည္းေကာင္း ျပဌာန္းခဲ့သည္၊
• ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လုိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃ဝ) ရက္ေန႕မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႕အထိ (၅)လခန္႕ အတြင္း ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကရာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ ့အစည္းေပါင္း (၂၃၅) ဖြဲ ့ရွိခဲ့သည္၊
• ယင္းသို႕မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းေပါင္း (၂၃၅) ဖြဲ ့အနက္ (၉၃)ဖြဲ ့သာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္၊
• ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့ အစည္း (၁ဝ)ခုသာ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ ရွိေတာ့သည္၊
• ေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ (၁၃၅၂ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၄ ရက္) တနဂၤေႏြေန႕႔ တျပည္လုံးတျပိဳင္နက္ နံနက္ (၆) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအတြင္းက်င္းပခဲ့သည္၊
• မူလကေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္မဲဆႏၵနယ္ (၄၉၂) နယ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ နားဖန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ ပန္ဝိုင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ ပန္ယန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ မိုင္းေမာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ မန္ဖန္႕ (သံလ်င္) ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အင္ဂ်န္းယန္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တို႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ား အခိ်န္မီေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟုဆိုကာ မဲဆႏၵနယ္ (၄၈၅) နယ္တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္၊
• ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူစယ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသူ စို္င္းလွေဖသည္ ျမန္မာတျပည္လုံးတြင္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမဲ ၉၁႕၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ မဲရရွိမႈရာခုိင္ႏႈန္း အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္၊
• မေကြးတုိင္းႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔တြင္ တိုင္းလံုးၾကြတ္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တခုတည္း မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက လုံးလုံးလ်ားလ်ားအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္၊
• ရန္ကုန္တုိင္း၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္ ေန႕ က အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းအက်ဥ္းသားဘဝျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သူဦးတင္ေမာင္ဝင္းက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရာ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္သူ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္ဝင္း (ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္ဝင္း) ကိုအႏုိင္ရခဲ့သည္၊
• ရွမ္းျပည္္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သီေပါျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုိင္းေအာင္သန္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မိုင္းရယ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဒင္တို႕မွာ သားအဖအရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊
• စည္းရံုးေရး ခက္ခဲ က်ယ္ျပန္႕လွေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ လြိဳင္လင္ခရိုင္(၁၁)ေနရာလံုးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ရာႏႈန္းျပည့္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္၊
• ၁၉၉ဝ ျပည္ႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ ခ်ဳပ္မွျဖစ္ၾကသည္၊
• ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပါတီအေရ အတြက္အမ်ားဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္၊
• ကမၻာ့သမိုင္းတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရေသးျခင္း မရွိသည္ မွာလည္း ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲတခုတည္းသာရွိေပသည္၊
• ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေလ့လာပါက -
o အျငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိ ၄၂ ဦး
o အျငိမ္းစားႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ၁၄၅ ဦး
o အထက္တန္းေရွ႕ေနဗဟိုတရားရုံးေရွ႕ေန ၅၄ ဦး
o ဆရာဝန္သမားေတာ္ ၅ဝ ဦး
o အမိ်ဳးသမီး ၁၅ ဦး
o အျခား ၁၇၉ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

No comments:

Post a Comment