ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္၍ ေကာ္မရွင္တြင္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည့္ ေန႔ရက္ကို သတ္မွတ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရပါေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးမည့္ေန႔ရက္၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားမပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မွာ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေသာ၊ တဖက္သတ္က်ေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ အေနအထားသို႕ေရာက္ရွိေနပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ (၂၅၊ ၉၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ သေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

“-ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယံုၾကည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ ေျမေပၚေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္စြဲကိုင္ လမ္းစဥ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမဟုတ္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္။”

“-ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရန္ နည္းလမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုယံုၾကည္ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟု ခံယူၾကေသာ အျခားႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံၿပီး ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လူထုဆႏၵကို ခံယူမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား၌ တည္သည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအရ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵသည္သာလွ်င္ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ရပါမည္။”

“-ဤသို႔သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို လကၡံထားသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ တိုင္းသူျပည္သား လူထု၏ဆႏၵကို အထူးေလးစား စြာခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။”

၄င္းေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ မည့္မူကို ခ်မွတ္ပါသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္စုေကာ္မရွင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စားရင္းတင္သြင္းျခင္း

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်မ်တ္ခဲ့ပါသည္။
(က) ဦးတည္ခ်က္
၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုးရရွိေရးအတြက္ဦးတည္ၾကိဳးစားရန္။
၂) အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ဦးေဆာင္ႏ္ုင္မည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ရန္။
၃) သက္ဆို္င္ရာ ေဒသျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရန္။
၄) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရး ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရန္။
၅) သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူတုိ႔ ယံုၾကည္ေလးစား လက္ခံႏိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ရန္။
၆) အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးကို စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ရန္။

(ခ) ပါဝင္သင့္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ား
၁) ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ဆင္ႏìဲခဲ့သည့္ လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္ပုဂၢိလ္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကုန္သြယ္စီးပြား ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိ/ျမိဳ႕ဖႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာရွိသူမ်ား။
၂) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား။
၃) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိအတြက္ စားရိတ္ အကုန္အက်ခံႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
၄) အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ယွဥ္ျပိဳင္အႏိုင္ရရန္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
၅) မဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

(ဂ) မပါဝင္သင့္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ား
၁) ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မႈကိုဆန္႔က်င္၍တိုက္ပြဲကိုစြန္႔ခြာသြားႏိုင္သူမ်ား။
၂) ဆန္႔က်င္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အခြင့္အေရးႏွင့္ ေငြေၾကးကိုေပးကမ္းျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွႏႈတ္ထြက္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွသူမ်ား။
၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း(၅) ပုဒ္မ(၁ဝ)ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းသူမ်ား။

(ဃ) ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေရး
၁) ပထမဦးစားေပး၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့၍ေဒသခံလည္းျဖစ္၊ လူၾကိဳက္လည္းမ်ားေသာ အရည္အခ်င္း လည္းရွိေသာအေျခခံမွ ဆႏၵရွိသူမ်ား။
၂) ဒုတိယဦးစားေပး၊ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေစကာမူ တိုင္းျပည္အတြက္ လုိအပ္မည့္သူမ်ား။
၃) တတိယဦးစားေပး၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဆႏၵရွိ၍ ေဒသသို႔ပို႔လႊတ္အေရြးခံလိုသူမ်ား။
၄) စတုတၱဦးစားေပး၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္သင့္သူမ်ား။

မွတ္ခ်က္။
၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္လ်ာထားရာတြင္ မဲခြဲ၍ ဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္ကို လံုးဝ(လံုးဝ) မက်င့္သံုးပဲ၊ အားလံုးလက္ခံသေဘာတူႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ ညွိႏႈိင္းသည့္တိုင္္ေအာင္ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိပါက မွတ္တမ္းတင္၍ ဗဟိုအဖြဲ႔သို႕အေသးစိတ္တင္ျပရမည္။
၂) အဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္လ်ာထားသူသည္ တဖက္အတိုက္အခံမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏အေျခအေနကို သိရွိၿပီး ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အထက္ပါမူမ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတဝွန္းလံုးရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စီစစ္္ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႔အား ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္အတူဖြဲ႔စည္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သံုးဦးအား ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယ ဦးစားေပး၊ တတိယဦးစားေပးဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါသည္။ ထိုသို႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စီစစ္ေရြးခ်ယ္မႈအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဗဟို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သို႕ တင္သြင္းၿပီး ဗဟိုအဖြဲ႔မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား အၿပီးသတ္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ ထိုသို႕စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္စုေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္စုေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွတင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို လက္ခံၿပီးေနာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ စီစစ္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္ေရြးခ်ယ္၍ ျမိဳ႕နယ္စု ေကာ္မရွင္တြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္အားေလ်ာ္စြာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္တုိင္းဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁)တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ (၂၉၊ ၁၂၊ ၈၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႕၄င္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ကလည္း-
“တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တတ္စြမ္းသေရြ႔ ျဖည့္စြမ္း လိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီလိုလားေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ ဇြဲ၊ သတၱိကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ လိုသူတဦးအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းပါသည္။”ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္သူ ဦးလဘန္ဂေရာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္သန္းတို႔မွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔၏ ကန္႔ကြက္လႊာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈(ခ) ၁ဝ၁ႏွင့္ ၁ဝ(ဇ)ၿငိစြန္းသည္ဟု စြပ္စြဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႔ကန္႔ကြက္ျခင္းအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္း ျမိဳ႕နယ္စုေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသည္ ကန္႔ကြက္သူတို႔၏ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ထုေခ်ေျဖ ရွင္္းခ်က္တို႔ကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ ဦးလဘန္ဂေရာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္သန္းတို႔၏ ကန္႔ကြက္လႊာတို႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစည ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလဘန္ဂေရာင္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႕ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၄)အရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္စုေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ဟုဆိုကာ အယူခံတက္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသည္ (၁၅၊ ၁၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔၌ အမႈတြဲကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္စု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းသူ ဦးလဘန္ဂေရာင္အား အႏိုင္ေပးလုိက္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ အာဏာပုိင္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေစပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ အၾကံေတာင္းခံၿပီး၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ စစ္အစိုးရ၏ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈအရွိဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မေပးေသာ မတရားသည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ မၾကာမီ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တို႔အေပၚ ေလာင္းရိပ္က်ေစခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေန

တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္စုစုေပါင္း (၄၈၅) ေနရာရိွရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က (၄၄၇)ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဓိကမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တို႔မွ မဲဆႏၵနယ္(၃)ေနရာ အသီးသီးတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံခဲ့ပါသည္။ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းစုစုေပါင္း (၉၃) ခုရွိခဲ့ေပသည္။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္မွာ(၂၂၉၆)ဦးျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေရအတြက္မွာ(၈၄)ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ (၈၇) ဦးျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံေသာ အမ်ိဳးသမီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ (၁၈)ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအေျခအေန

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၅)ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း စဥ္(၃)ရပ္ကို အေျခခံထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ရပ္မွာ-
(က) အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီ၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊
(ခ) ရည္ရြယ္ခ်က္(က)ကို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူလူထု ညီညြတ္မႈအင္အားကို အေျခခံ၍ စည္းကမ္းစနစ္က်ေသာ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။
(ဂ) ေခတ္္အဆက္ဆက္၌လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ ထြန္းကား၍ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ တည္ထြန္းေစေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ရန္။
(ဃ) အာဏာရွင္ဆန္၍ ျပည္သူလူထုကို ဖိစီးႏွွိပ္စက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳး ျပန္လည္ထြန္းကားလာျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရန္။
(င) ကမၻာတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္(၃)ရပ္မွာ
(က) ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တညီတၫြတ္တည္း လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံကာကြယ္ရန္ႏွင့္
(ဂ) အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

မဟာဗ်ဴဟာအေနျဖင့္လည္း-
(က) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိ၏အက်ိဳးတခုတည္းကိုမၾကည့္ပဲ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈလ်က္ ရိုးသားသည့္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အင္အားစုအားလံုးကို အေျခခံရန္။
(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးညီညြတ္မႈသည္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံ ယံုၾကည္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးႏွင့္(အထူးသျဖင့္) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္၍ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဖၚေဆာင္ရန္။
(ဂ) အလားတူပင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေတြးအခၚအယူအဆတြင္တူညီ၍ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ တို႔တြင္လည္းတူညီေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္အမွ် ပူးေပါင္း လႈပ္ရွား ေဖၚေဆာင္ရန္။
(ဃ) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္သီးျခားရပ္တည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းထက္ အျခား ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏မူဝါဒမ်ားကို ခံယူမည့္သူမ်ားပါ ပူးေပါင္းၿပီး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာဖြဲ႔စည္းလ်က္ စုေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ အထက္ေဖၚျပပါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွခ်မွတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၅)ရပ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ (၃)ရပ္တို႔ကို အေျခခံထား၍ ျပည္သူလူထုအား စည္းရံုး ေဟာေျပာ ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တုိင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ႏိုင္ငံေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါဝင္ၾကၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ စည္းရံုးေရး ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္သူလူထုမွလည္း-
(၁) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကိုႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊
(၂) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံယံုၾကည္အားကိုးသည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊
(၃) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာသည့္စကား၊ ေပးသည့္ကတိမ်ားကို လက္ခံသည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြင္ အလြန္မွပင္ ေထာက္ခံ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကို ျပည္သူမ်ားက မည္မွ်လိုလားေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပေနပါေတာ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထုသို႔ျဖန္႔ေဝေသာ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းစာရြက္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္သူလူထုအေပၚထားရွိေသာသေဘာထားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဖၚျပၾကရာတြင္ မိမိတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွေပးအပ္လိုက္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ျမင္သည္အထိ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေခတ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသားတည္း ေနထိုင္လ်က္ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ကတိကဝတ္မ်ားေပး၍ စည္းရံုး ခဲ့ၾကပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုမွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ တိုင္းအတြင္းရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပံု၊ ရင္ထိုး၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၏ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ သေကၤတ ခေမာက္ပံုရင္ထိုးမ်ား၊ ခေမာက္ပံုပါေသာ အကႌ်မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး သီခ်င္းေခြမ်ား၊ သံခ်ပ္ေခြမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေသာ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ရွားစြာျပသခဲ့ေပသည္။

No comments:

Post a Comment