ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္လူငယ္တဦး၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။
၁။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့စဥ္ ထားရွိအပ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ ပညာ ရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၊ နိမ့္ျမင့္မဟူ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ကြ်ႏု္တို႔အဖြဲ႔သည္‘ကြ်ႏု္ပ္တို႔သာမက ေနာင္လာေနာက္သားတို႔သည္လည္း မည္သည့္အခါမွ် ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရႈံးေစရ’ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ခုိင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ပထမဦးစြာေျခလွမ္းတရပ္အျဖစ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကို ထပ္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔သည္ တခုအပါ အဝင္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုမွတဖန္ ဒုတိယေျခလွမ္းအျဖစ္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္လိုက္ေသာ၊ ျပည္သူ႔အားကိုးေသာ ျပည္သူအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္လာေရးတို႔အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲ’ဟူေသာ တခါးေပါက္တခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည္ဆိုရာ၌ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုး ေဟာေျပာခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္တို႔ ရွိမွပါသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ပါသည္။ အမွန္ တကယ္တြင္မူ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္ခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ ေဟာေျပာ ခြင့္မ်ားသည္ (၂/၈၈)ႏွင့္ (၈/၈၈)ဟူေသာအမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖင့္ေဘာင္ခတ္ျခင္းခံရ၍ ေမွ်ာ္မွန္း ႏိုင္သေလာက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပည့္အဝမရရွိခဲ့ပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲ ကိုက်င္းပေပးရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရြက္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ျုခင္း ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အားထားမိခဲ့ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္အားထားမႈမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကြ်ႏု္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သလို ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္မွသည္- ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းအဆင့္မ်ားအထိ ဖြဲ႔စည္း၍ ေအာင္ ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရာ ေရြးေကာက္ပြဲခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း အခက္ အခဲေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ အႏၲရာယ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။

(၂) ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကာလ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူငယ္မ်ားသည္ အသက္ (၆ဝ)ေက်ာ္(၇ဝ)အရြယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ေဒသမွ ရထားတတန္၊ ကားတတန္၊ လွည္း တတန္၊ ေလွတတန္၊ ေျခလွ်င္တတန္ျဖင့္သြားရေသာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကြာေဝးသည့္ ေက်းလက္ေတာ ရြာမ်ားသို႕ခရီးဆန္႔မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။ ထိုသို႔သြားလာရာတြင္ လမ္းခရီးမွာ ၾကမ္းတမ္း လွေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူငယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူႀကီးမ်ားသည္ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို အတူ ၾက့ံၾကံ့ခံ၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရမွျဖစ္မည္။ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည္႔အဝရရွိမွ ျဖစ္မည္ဟူေသာ ေဇာျဖင့္ ပင္းပန္းဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို ေမ႔ေဖ်ာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ညီၫြတ္တက္ၾကြစြာ ေက်းရြာမ်ား အထိေရာက္ေအာင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္မႈဝါဒမ်ားေၾကာင့္၊ ဆိုရွယ္လစ္ကိုနားမလည္၊ ဒီမိုကေရစီကိုလည္းဘာမွမသိ၊ လက္ရွိအေျခအေနဘယ္ေရာက္ေနသည္ကိုလည္း စိတ္မဝင္စား၊ အစိုးရ ဆိုသည္ကိုလည္း သိပံုမေပၚေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ထိုမွ် အသိအျမင္ ပိတ္ဆို႔ ျခင္းခံရသည့္ ရြာမ်ားတြင္ ကြ်ႏု္တို႔ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ တခါတရံတြင္ စိတ္ဓါတ္က်သကဲ့သို႔ျဖစ္ရၿပီး၊ ၄င္းစိတ္ဓါတ္မ်ားကို မၾကာခဏ ေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟု ေျပာလည္းမသိ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ အမည္ႏွင့္ဓါတ္ပံုျပလည္း မသိေသာရြာမ်ားတြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သိသလား” ဟု ေမးရပါသည္။ ၄င္းရြာသားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို“သိတယ္”ဟုျပန္ေျဖလွ်င္ “ဒါ- ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးအဖြဲ႔၊ ဒီအဖြဲ႔ကို မဲထည့္ၾက” ဒါဘဲေျပာၿပီး မဲေပးပံုေပးနည္းကို သင္ၾကားေပးၿပီး ကြ်ႏု္တို႔ ျပန္ခဲ့ရပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာေန႔တြင္ ကြ်ႏု္တို႔အဖြဲ႔မွ လူႀကီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ သူလူထုသည္ နံနက္(၄)နာရီအခ်ိန္မွစ၍ မဲေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမဲရံုမ်ားတြင္ တန္းစီ၍ ေစာင့္ ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။ မဲရံုမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကီးၾကပ္၍ တဦးခ်င္စီ လြတ္လပ္စြာမဲေပးၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔မွ လူငယ္မ်ားသည္ မဲရံုတရံုၿပီး တရံု၊ ကူး သန္း၍ မဲေပးမႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရပါသည္။ ေပးရန္သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးၿပီး သည့္အခါတြင္ အႏိုင္အရႈံးစာရင္းကို ရင္ခုန္စြာ နားစြင့္ေနခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သည့္အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရေစကာမူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တႏိုင္ငံလံုး၌ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၄၈၅)နယ္၌ (၃၉၂)နယ္တြင္ အႏိုင္ရၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဓိကမဟာမိတ္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္(၃)နယ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔က (ဆဲဆႏၵနယ္)စုစုေပါင္း (၈၂%) ေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚတြင္ ထားရွိခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူငယ္မ်ားသည္ ဤေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူ လိုလားေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ထြန္း ကားလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီး ကြ်ႏု္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္ အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ဖန္တီးခြင့္မ်ားအျပင္ လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ဘဝလံုျခံဳခြင့္မ်ားလည္း ရရွိေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေန၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ပိုမို ခိုင္မာလာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာလူထုကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို မလြဲမေသြ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းလႊတ္ေတာ္ ကသာ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ အျမန္ဆံုးေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကြ်ႏု္တို႔လူငယ္မ်ား အားသန္ခဲ့ပါသည္။

၄။ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးကာလမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ မ်က္ ႏွာစာတြင္ပါ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္တို႔လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ား ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခန္း(၂) ပုဒ္မ(၃) အရလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏အႏွစ္သာရမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာလည္းေကာင္း (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္မွာ အာဏာပိုင္တို႔၏ က်န္ရွိေနေသာတာဝန္တရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုတာဝန္ကိုမလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အစဥ္ အျမဲေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးတို႔မွာလည္း ဒြန္႔တြဲ လ်က္ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးတို႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပစ္ပယ္ထားၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္မည္သို႔မွ် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္ကို ဖန္တီး၍ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးကိစၥကို ေရွာင္ရွားခ့ဲပါသည္။ ထိုညီလာခံကို (၁၉၉၃)ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလမွစတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယေန႔တုိင္ ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိေသးပါ။
ကြ်ႏု္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း မည္သုိ႔မွ်တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဤေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ကြ်ႏု္တို႔အဖြဲ႔ဝင္ ေျမာက္မ်ားစြာသာလွ်င္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းအေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံခ့ဲရပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားေနပါသည္ဟု ထပ္တလဲလဲ ေျပာေသာ္ျငားလည္း တကယ့္ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရတခုျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစုကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းဟူေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ိဳးကိုသာ ခံစားေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ဦးတည္သြားေနပါသည္ဆိုေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ ယံုႏိုင္ဖြယ္မရွိေတာ့ပါ။
(၂၃၊ ၆၊ ၉၈)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ (၂၇၊ ၅၊ ၉၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႕(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔မတိုင္မီ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ (၂၁၊ ၈၊ ၉၈)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃၅/၉၈)ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ကို အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မၾကာမီရက္အတြင္း ေခၚယူဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ကရပ္တို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဦးတည္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အ ေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ တံု႔ျပန္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ သည့္ ေကာ္မတီကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္း၍ (၁၆၊ ၉၊ ၉၈)ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အထက္ေဖၚျပပါျဖစ္ရပ္မ်ား တခုၿပီးတခုျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔အား ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာျပည္သူလူထုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုသည့္အတိုင္း ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားတြင္သာ တာဝန္ရိွေနၿပီး၊ ယင္း အၾကပ္အတည္းမ်ား လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံ ရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈ္င္း၍ အေျဖရွာမွသာလွ်င္ ေျပလည္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

နိဂုံး
ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူငယ္မ်ားသည္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ၊ စက္ ဆုတ္ဖြယ္ရာ၊ နာက်ည္းဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပင္ၾကံဳေတြ႔ရလင့္ကစား မိိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇဲြ၊ လံု႔လတို႔ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံု ၾကည္အားထားမႈကိုခံယူၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသို႕ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့စဥ္က ထားရိွခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္ ကာလ မ်ားတြင္လည္း (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္ မာမာထား၍ မျဖစ္မေနၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိ႒ာန္ျပဳအပ္ပါသည္။ ။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ လူငယ္တဦး

No comments:

Post a Comment