ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆႏၵသေဘာထားေပးအပ္လႊာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆႏၵသေဘာထားေပးအပ္လႊာ

ေနာက္ဆက္တြဲ (ပ)

ဆႏၵသေဘာထားေပးအပ္ျခင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိ၏တာဝန္ကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုအလုပ္္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႕ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာဆႏၵေပးအပ္ပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေပၚေပါက္သည့္တိုင္ေအာင္ လိုအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ -------- ျပည္နယ္/တိုင္း -------- ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(-)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသူ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္စားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ဆႏၵသေဘာထားေပးအပ္ပါသည္။
ဤဆႏၵသေဘာထားကို ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ ေရးထုိးပါသည္။

ရက္စြဲ -------- လက္မွတ္ --------
အမည္ --------
မွတ္ပံုတင္အမွတ္ --------

No comments:

Post a Comment