ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

235 Political Parties before 1990 Election

235 POLITICAL PARTIES 1
1. AFPFL (Main) Youth Hqs 2
2. All Burma Democratic People's Power Organization
3. All Burma Liberated Women's Organization 3
4. All Burma National Progressive Democracy Party
5. All Burma National Youths League 4
6. All Burma United Youths Organization
7. All Burma Youth League (Hqrs) (ABYL) 5
8. All-Burma Peasant Organization 6
9. Amyothar Party (AP)
10. Anti-Communist, Anti-Socialist, Anti-Totalitarian Free Democracy League

11. Anti-Fascist People's Freedom League
12. Anti-Fascist People's Freedom League (Original) (Hq); AFPFL (Original) (Hq)
13. Arakan League for Democracy
14. Arakan National Unity Organization (ANUO)
15. Arakan Nationalities Democracy Party
16. Arakan People's Democratic Front 7
17. Arakan People's United Organization 8
18. Arakanese Peace & Human Rights Party 9
19. Asho-Chin National Development League (ANDL) 10
20. Association of Burma Patriotic Youth 11
21. Burma Democratic Party 12
22. Burma People's Welfare Party (Sinbyugyun) 13
23. Burma Reporters' Association 14
24. Burma United Democratic Party
25. Burma's League for Liberal Evolution 15
26. Chin National League for Democracy
27. Chin National Unity Party 16
28. Chin National Young Men's Organization 17
29. Coalition League for Democratic Party Unity 18
30. Congress (D) Party (Burma) (also called Nagani Party (Burma) 19
31. Conservative Party Burma
32. Democracy and Human Rights Organization (D-H-O) 20
33. Democracy Development Organization 21
34. Democracy New Building Social Milieu Party (Bassein-Irrawaddy Division) 22
35. Democracy Party
36. Democracy Reformation League 23
37. Democratic Action Party of Burma (DAB) 24
38. Democratic Allies' League (DAL) 25
39. Democratic Front for National Reconstruction (Union of Burma)
40. Democratic Human Rights Party
41. Democratic Labour Party (Burma)
42. Democratic League for the National Races of the Shan State
43. Democratic Organization for Kayan National Unity (DOKNU)
44. Democratic Party for New Society
45. Democratic Party for Youth Society 26
46. Democratic People and Retired Personnel Organization (DPRPO) 27
47. Democratic People's League (DPL)
48. Democratic Progress Allied Party
49. Democratic Republican Front (Burma) 28
50. Democratic Youth Organization (Mon State) 29
51. Esprit de Corps Restoration Party 30
52. Ever Green Young Men Association 31
53. Faithful Democratic Federation 32
54. Farmer, Gadu, Ganan and Shan National Unity Democratic Headquarters (Banmauk Myo)
55. Federal Democratic Party (FDP) 33
56. Federal Development Organization (Burma)
57. Federal Republic Development Party 34
58. Forward National Democracy Front 35
59. Free People League of Burma
60. Genuine National Democratic Youth Organization 36
61. Graduates and Old Students Democratic Association
62. Guidance Democracy Party (GDP) 37
63. Highlander's Democratic Party 38
64. Independent Democratic Union Party 39
65. Indigenous Race Collaboration Party
66. Inn-Tha National Organization
67. Justice Party 40
68. Kachin National Congress (KNC)
69. Kachin State National Congress for Democracy (KNCD)
70. Kachin State National Democratic Party
71. Kamans National League for Democracy
72. Karen National Congress for Democracy (KNCD)
73. Karen State Nationals Organization
74. Kayah State All Nationalities League for Democracy (KNLD)
75. Kokang Democracy and Unity Party
76. Kuki Chin National Unity Party (KCNUP) 41
77. Lahu National Development Party (LNDP)
78. Leading Strength of National Realism Central 42
79. League for Arakan Students and Youths 43
80. League for Democracy & Peace (LDP)
81. League for Democracy Alliance 44
82. League for Human Rights & Peace 45
83. League for Mother Democracy 46
84. League for New State Democracy 47
85. League for Peace of All Shan Youth & Students 48
86. League for the Vitality of People's Democracy 49
87. League of Democratic Allies 50
88. League of New Generations (Union of Burma) 51
89. League of Peasants' Unions (Union of Burma)
90. Liberal Democracy Party 52
91. Liberal People's Party 53
92. Lisu National Solidarity (LNS)
93. Mara People's Party (MPP)
94. Matured Democratic Party (MDP) 54
95. Might of New Generation Youth Front (Burma)
96. Mikhin Bama Pyi Aphwe 55
97. Mon National Democratic Front
98. Mro or Khami National Solidarity Organization (MKNSO)
99. Naga Hills Regional Progressive Party
100. National Democracy Establishment Party (Central) (NDEP) 56
101. National Democratic Foundation 57
102. National Democratic Party for Human Rights
103. National Democratic Peace and Solidarity Party (NDPSP) 58
104. National Economic Development Force (NEDF) 59
105. National Economic League for Trade 60
106. National Ethnic Reformation Party (Headquarters)
107. National Fitness and Peace Party 61
108. National League for Democracy
109. National League for Democracy Justice (NLDJ)
110. National Party
111. National Peace and Comfort Party 62
112. National Peace and Democracy Party
113. National Peace Party (NPP)
114. National Politics Front (NPF) 63
115. National Politics Front (Youth)
116. National Politics Labour Force (NPLF) 64
117. National Politics Peasant Force (NPPF) 65
118. National Politics Women Force (NPWF) 66
119. National Progressive Socialist League (NPSL) 76
120. National Progressive Youth of Burma
121. National Promotion Forum 68
122. National Republican Federation (NRF) 69
123. National Solidarity Front 70
124. National Solidarity League, Union of Burma 71
125. National Unity and New Youth Party 72
126. National Unity Party [former Burma Socialist Programme Party-BSPP]
127. New Burma Party 73
128. New Democracy Party 74
129. New Ideology Improveme75nt Party for Social System
130. New Life Party 76
131. New Strength Democratic Allied Party 77
132. Non-Aligned People's Democracy Party 78
133. Northern Shan State Youth Unity and Development Organization 79
134. Organization of Democratic Youth for National Politics 80
135. Organization of Peace and Welfare for Democracy (Union of Burma) 81
136. Organization of Students and Youth for National Politics 82
137. Pa-O National Development Organization 83
138. Party for National Democracy
139. Party for National Development 84
140. Party for Unity and Peace 85
141. Patriotic Democracy Party (PDP) 86
142. Patriotic Democratic Youth Front (Burma)
143. Patriotic Force Party 87
144. Patriotic Indigenous Physicians League 88
145. Patriotic League for Peace 89
146. Patriotic Old Comrades League
147. Patriotic People's Parliamentary Party 90
148. Patriotic Youth Organization
149. Patriotic Youth Party 91
150. Peasants & Workers League for Democratic New-Construction (Union of Burma) 92
151. Peasants and Workers Development Democracy League (PWDDL) 93
152. Peasants' Development Party (PDP)
153. Peasants' Unity Organization
154. People's Democratic Party
155. People's Democratic Party for Stability of Freedom & Development 94
156. People's Front for Democracy Construction 95
157. People's Justice Party (Burma) 96
158. People's Party 97
159. People's Peace Organization of Union of Burma 98
160. People's Peasants Union (Union of Burma)
161. People's Pioneer Party (PPP)
162. People's Potential Democratic Youth League 99
163. Peoples Power Party (PPP)
164. People's Progressive and Freedom Democracy Front 100
165. People's Progressive Party 101
166. Peoples' Reporters Association (Burma) (PRA) 102
167. People's Revolution Party 103
168. People's Solidarity and Action Party 104
169. People's Student Democratic Party 105
170. People's Volunteer Organization (Burma)
171. People's Youth Federation (Burma) 106
172. Progressive Democratic Youth League (Burma) 107
173. Progressive New Burma Party (PNBP) 108
174. Rakhine National Humanitarian Development Organization
175. Rakhine Races United Democratic Party (RRUDP) 109
176. Rakhine Unity and Democracy Association 110
177. Real Democracy [System] Party - Dissolved Feb. 2, 1989
178. Real, Peace [Open], Just-Democratic Party (Union of Burma)
179. Republican Party 111
180. Rule of People's Democracy League 112
181. Shan National Development Democratic Party (Union of Burma)
182. Shan Nationalities League for Democracy
183. Shan State Democratic Party 113
184. Shan State Kachin Democratic Party
185. Shan State Kokang Democratic Party
186. Society for International Friendship (Union of Burma) 114
187. Southern Chin Democracy Party (SCDP) 115
188. Students and Youths League for Mayyu Development (Arakan)
189. Students' Revolutionary Party for Democracy (SRDP) 116
190. Ta-ang (Palaung) National League for Democracy
191. The Party of the Nationalities 117
192. The Peace and Economic Development Party of Union of Burma 118
193. Trade Union Congress (Burma) (TUCB) 119
194. Unification and Reinforcement Front 120
195. Union DANU League for Democracy
196. Union Democracy Unity Organization 121
197. Union Democratic Congress 122
198. Union for Revival and Development of Democracy (URDD) 123
199. Union for the Improvement of Burma Women (Central Headquarters)
200. Union Karen League
201. Union National League (Burma) 124
202. Union Nationals Democracy Party (UNDP)
203. Union of All Burma United Nationalities
204. Union of Burma (Main) AFPFL (Hqs.)
205. Union of Burma (Main) Labour Organization (Headquarters) (also called Union of Burma Workers Central Headquarters) 125
206. Union of Burma (Main) Peasant Organization (Headquarters) 126
207. Union of Burma Democratic Front 127
208. Union of Burma Democratic League 128
209. Union of Burma Unity Democracy League (RUDL)
210. Union of Kachin Youth Led by Kachin University Students (UKY)
211. Union Paoh National Organization
212. Union Party (UP) 129
213. Union People's Future and Democracy Party
214. Union Progress and Justice Action Party (UPJAP) 130
215. Union Stability Party (USP)
216. Union Youth Party 131
217. Union's Genuine Democracy Party (Burma) 132
218. United Democratic Front (UDF) 133
219. United Democratic Youth League 134
220. United Force Party 135
221. United League of Democratic Parties 136
222. United National Congress
223. United Nationalities League for Democracy 137
224. United Peace Democratic Party 138
225. United Trade Union Congress (Union of Burma)
226. Unity and Development Party
227. Wa National Development Party
228. Workers' Unity Organization
229. Youth and Student Union Association 139
230. Youth and Students Democracy Forces 140
231. Youth Organization of Anti-Fascist People's Freedom League (Original) (Burma) (HQ) 141
232. Youth Union for Burma's Progress 142
233. Youth Unity Organization
234. Youths' Solidarity Front (Union of Burma)
235. Zomi National Congress

1. A total of 93 parties have taken part in the 1990 General Elections. There are altogether 27 parties which have won seats. There are also six independent candidates who have won victories.
2. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
3. Registration cancelled at request of party Dec. 12, 1989
4. Dissolved and deregistered Sept. 26, 1989
5. Registration cancelled at request of Party Jan. 18, 1990
6. Before Dec. 26, Peasant Party (Burma), registration cancelled at request of party on 12-12-89
7. Alliance of following 4 parties: (1) Arakan People's United Organization (2) Rakhine Unity and Democracy Association (3) Arakan League for Democracy (4) Mro or Khami National Solidarity Organization (MKNSO)
8. Registration cancelled at request of party Dec. 28, 1989
9. Registration cancelled at request of party Jan. 5, 1990
10. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
11. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
12. Registration cancelled Nov. 3, 1989
13. Registration cancelled at request of Party Jan. 2, 1990
14. Registration cancelled at request of party, Feb. 7, 1990
15. Dissolved Apr. 24, 1989
16. Dissolved and deregistered July 28, 1989
17. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
18. Registration cancelled at request of party Dec. 26, 1989
19. Registration cancelled at request of party Dec. 12, 1989
20. Dissolved Mar. 7, 1989
21. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
22. Registration cancelled at request of party Jan. 16, 1990
23. Registration cancelled at request of party Dec. 29, 1989
24. Registration cancelled at request of party Jan. 5, 1990
25. Alliance of the following 6 parties: (1) Democratic People's League (DPL), (2) Patriotic Democracy Party, (3) People's Youth Federation (Burma), (4) Democratic Labour Party (Burma), (5) National Peace and Comfort Party, (6) All Burma National Progressive Democracy Party
26. Dissolved and deregistered July 21, 1989
27. Dissolved May 20, 1989; deregistered June 5, 1989
28. Registration cancelled at request of party Jan. 23, 1990
29. Registration cancelled at request of party Jan. 10, 1990
30. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
31. Registration cancelled Sept. 19, 1989
32. Dissolved and deregistered Sept. 4, 1989
33. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
34. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
35. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
36. Dissolved and deregistered Sept. 26, 1989
37. Registration cancelled at request of party Dec. 21, 1989
38. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
39. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
40. Registration cancelled at request of party Jan. 23, 1990
41. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
42. Alliance of following 8 parties: (1) People's Democratic Party for Stability of Freedom and Development, (2) Republican Party, (3) All Burma National Progressive Democracy Party, (4) National Democracy Establishment Party (Central) (NDEP),(5) People's Pioneer Party (PPP), (6) League for Human Rights and Peace (LDP), (7) League for Mother Democracy, (8) National Fitness and Peace Party
43. Dissolved and deregistered Aug. 9, 1989
44. Dissolved Mar. 23, 1989
45. Registration cancelled at request of party Jan. 8, 1990
46. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
47. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
48. Registration cancelled at request of party Jan. 16, 1990
49. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
50. Alliance of following 11 parties: (1) People's Democratic Party, (2) Anti-Fascist People's Freedom League, (3) Democratic Front for New Society, (4) People's Volunteer Organization (Burma), (5) People's Progressive and Freedom Democracy Front, (6) People's Solidarity and Action Party, (7) Democratic Republican Front (Burma), (8) Society for International Friendship (Union of Burma), (9) People's Progressive Party, (10) National Politics Front (NPF), (11) League for New Generation (Union of Burma)
51. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
52. Dissolved and deregistered July 6, 1989
53. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
54. Registration cancelled at request of party Dec. 5, 1989
55. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
56. Registration cancelled at request of party, Feb. 19, 1990
57. Alliance of following 4 parties: (1)United National Congress (2)National Democratic Party for Human Rights (3)Free People League of Burma (4)National Ethnic Reformation Party
58. Registration cancelled at request of party Dec. 29, 1989
59. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
60. Registration cancelled at request of party Dec. 12, 1989
61. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
62. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
63. Registration cancelled Sept. 19, 1989
64. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
65. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
66. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
67. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
68. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
69. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
70. Alliance of following 12 Parties: (1) National Politics Front (NPF), (2) The Union of All Burma United Nationalities, (3) National Democratic Peace and Solidarity Party, (4) Democratic Action Party of Burma (DAP), (5) Ever Green Young Men's Association, (6) Shan National Development Democratic Party (Union of Burma), (7) Real, Peace, Just Democratic Party (Union of Burma), (8) National Politics Labour Force, (9) National Economic Development Force (NEDF), (10) National Politics Peasant Force (NPPF), (11) National Politics Front (Youth), (12) National Politics Women Force (NPWF)
71. Dissolved May 24, 1989
72. Registration cancelled at request of party Dec. 28, 1989
73. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
74. Dissolved Mar. 10, 1989
75. Dissolved and deregistered June 29, 1989
76. Registration cancelled at request of party Dec. 7, 1989
77. Dissolved and deregistered July 4, 1989
78. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
79. Registration cancelled at request of party Dec. 14, 1989
80. Registration cancelled at request of party Dec. 8, 1989
81. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
82. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
83. Registration cancelled at request of party Jan. 16, 1990
84. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
85. Registration cancelled at request of party Dec. 11, l989
86. Registration cancelled at request of party Dec. 26, 1989
87. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
88. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
89. Registration cancelled at request of party Dec. 4, 1989
90. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
91. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
92. Dissolved Mar. 31, 1989
93. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
94. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
95. Registration cancelled at request of party Dec. 21, 1989
96. Registration cancelled at request of party Dec. 26, 1989
97. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
98. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
99. Dissolved and deregistered Aug. 24, 1989
100. Registration cancelled at request of party Dec. 21, 1989
101. Registration cancelled Sept. 18, 1989
102. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
103. Registration cancelled at request of party Dec. 14, 1989
104. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
105. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
106. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
107. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
108. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
109. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
110. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
111. Registration cancelled at request of party Dec. 29, 1989
112. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
113. Registration cancelled at request of party Dec. 14, 1989
114. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
115. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
116. Registration cancelled for failure to nominate at least three candidates, Feb. 23, 1990
117. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
118. Registration cancelled at request of party Dec. 29, 1989
119. Before Dec. 26, Labour Party (Burma), registration cancelled at request of party Dec. 12, 1989
120. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
121. Dissolved and deregistered July 20, 1989
122. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
123. Registration cancelled at request of party Jan. 26, 1990
124. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
125. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
126. Registration cancelled for failure to nominate any candidates, Feb. 23, 1990
127. Alliance of following 40 parties: (1) Union Progress and Justice Action Party, (2) Democratic Party for New Society, (3) Burma Democratic Party, (4) Democracy Development Organization, (5) Democratic Labour Party (Burma), (6) United National Congress, (7) Democracy and Human Rights Organization (DHO), (8) Peace and Economic Development Party of the Union of Burma, (9) Liberal Democratic Party, (10) All Burma National Progressive Democracy Party, (11) National Party, (12) Democratic People's League, (13) Organization of Peace and Welfare for Democracy (Union of Burma), (14) Union Stability Party, (15) Faithful Democratic Federation, (16) Liberal People's Party, (17) League for New State Democracy, (18) Party for National Development, (19) National Democratic Party for Human Rights, (20) People's Peace Organization of Union of Burma, (21) [United] Democratic Youth League, (22) Rule of People's Democracy League, (23) Democracy Reformation League (DRL), (24) Rakhine Races United Democracy Party (RRUDP), (25) Justice Party (26)National Fitness and Peace Party, (27) National Republican Federation (NRF), (28) United Democratic Front, (29) Farmer, Gadu, Ganan, Shan National Unity Democratic Headquarters (30)Union National League (Burma), (31) Peasants and Workers Development Democracy League (PWDDL), (32) People's Front for Democracy Construction, (33) League for Democracy Alliance, (34) National Ethnic Reformation Party (Headquarters), (35) People's Pioneer Party, (36) People's Potential Democratic Youth League, (37) Mikhin Bama Pyi Aphwe, (38) Democratic Republic Front (Burma), (39) Patriotic Democratic Youth Front (Burma), (40) All Burma Youth League (Headquarters) (ABYL)
128. Dissolved and deregistered July 26, 1989
129. Registration cancelled at request of party Dec. 14, 1989
130. Registration cancelled for failure to nominate any Candidates, Feb. 23, 1990
131. Registration cancelled at request of party Jan. 2, 1990
132. Registration cancelled at request of party Jan. 10, 1989
133. Dissolved Apr. 3, 1989
134. Registration cancelled at request of party Dec. 20, 1989
135. Registration cancelled at request of party Jan. 10, 1990
136. Alliance of following 8 parties: (1) Democratic Labour Party (Burma), (2) Party for Unity and Peace, (3) Union Youth Party, (4) Independent Democratic Union Party, (5) Liberal People's Party, (6) League for Mother Democracy, (7) Democratic People and Retired Personnel Organization and (8) People's Party
137. Alliance of following 18 parties: (1) Arakan League for Democracy, (2) Mon National Democratic Front, (3) Zomi National Congress, (4) Chin National League for Democracy, (5) Democratic League for the National Races of the Shan State, (6) Shan Nationalities League for Democracy, (7) Kayah State All Nationalities League for Democracy, (8) Karen State National Organization, (9) Union Paoh National Organization, (10) Highlander's Democratic Party, (11) Arakanese Peace and Human Rights Party, (12) Ta-ang (Palaung) National League for Democracy, (13) Kachin National Congress (KNC), (14) Shan State Kachin Democratic Party, (15) Kamans National League for Democracy, (16) Union Karen League, (17) Arakan People's United Organization, (18) Mro or Khami National Solidarity Organization (MKNSO)
138. Registration cancelled at request of party Jan. 5, 1990
139. Registration cancelled at request of party Dec. 4, 1989
140. Registration cancelled at request of party Dec. 11, 1989
141. Registration cancelled at request of party Dec. 12, 1989
142. Registration cancelled at request of party Dec. 4, 1989

No comments:

Post a Comment